ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วรายุภัสตร์ จิ๋วใจธรรม
สังกัด : ผทส.กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ทวิช ไชยยงยศ
สังกัด : ผทส.กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก อนุพงษ์ ฝีปากเพราะ
สังกัด : ผทส.กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันโท ธีระพงษ์ จิระโภคิน
สังกัด : กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายปรเมศวร์ อรรคฮาตสี
สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง กัญนิภา จิระโภคิน
สังกัด : กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สุรพล แพทย์จัตุรัส
สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายพูนศักดิ์ วันดี
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก จักราวุธ เกียรติสุวรรณ
สังกัด : กทส.ศทส.สส.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกสุวรรณ รัตนยั่งยืนยงค์
สังกัด : กรมทหารพรานที่๔๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.เอกประสิทธิ์ วัชรถาวรศักดิ์
สังกัด : กรม.ทพ.47
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก ปริพัฒน์ หารรุ่งศรี
สังกัด : กองพลพัฒนาที่ ๒

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.