ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก ปริพัฒน์ หารรุ่งศรี
สังกัด : กองพลพัฒนาที่ ๒
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.จุลพงษ์ ทัพมีชัย
สังกัด : กรม ทพ.46
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกไพโรจน์ ขุนฤทธิ์
สังกัด : กรมทหารพรานที่46
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า อส.ทพ.หญิงรอฮายา อูมา
สังกัด : กรม ทพ.๔๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ต.ประธาน จันทโชติ
สังกัด : ป.๗๑
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สุนิติ สุรวรรณธนันท์
สังกัด : โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สมเกียรติ วิเศษสุวรรณ
สังกัด : โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ชัชพงษ์ ช่างเกวียน
สังกัด : โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท. ธวัชชัย สาเพ็ง
สังกัด : ร.8
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ไพศาล หวานแก้ว
สังกัด : อบจ.สุราษฎร์ธานี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย พิพัฒน์ จงรักษ์
สังกัด : พลเรือน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.หญิง ทิพวรรณ อุ่นเดช
สังกัด : กรมกำลังพลทหารบก

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.