ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ศิรชัช จิวเมือง
สังกัด : มทบ.15
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิทธิวงษ์
สังกัด : อบจ.มหาสารคาม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกปลายมนัส​ กระนิล
สังกัด : กองพันทหารสื่อสารที่​ 5 กองพลทหารสื่อสารที่​ 5
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกวินัย สุกิจกุลานันต์
สังกัด : มทบ.43
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุปัญญา สุกิจกุลานันต์
สังกัด : มทบ.43
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.ปัณณวัฒน์ สุกิจกุลานันต์
สังกัด : ส.พัน.๕ พล.ร.๕
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.อนุวัฒน์ นิ่มนวล
สังกัด : ศฝ.นศท.มทบ.31
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.สมพงษ์ จินดา
สังกัด : มทบ.37
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.อนุชา ไชยคำมิ่ง
สังกัด : กทส.ศทส.สส.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. อำนาจ แก้วตา
สังกัด : ร.7พัน.5
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.หญิง มัฌฑิกา สุขเกษม
สังกัด : กทส.ศทส.สส.

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.