ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สกล ศรีลายศ
สังกัด : พัน.สร.23 บชร.3
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ศรายุทธ วรรณชัย
สังกัด : ประชาชน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พระธรรมบาล ธมฺมธโร
สังกัด : วัดลานสัก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.อัตต์พงษ์ ศรีสถาน
สังกัด : กองพันพัฒนาที่2
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.แวฮาซัน ประดู่
สังกัด : ม.5 พัน.23 รอ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ณัฐพร เฉลิมพล
สังกัด : ร.152 พัน 3
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. พัทธดนย์ ทวีคำ
สังกัด : กรส.สก.ทบ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ไพรัตน์ แจ่มกระจ่าง
สังกัด : กรส.สก.ทบ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ราชัน หลินแดง
สังกัด : กรส.สก.ทบ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณัฐชนนท์ สมบูรณ์กิจ
สังกัด : กรส.สก.ทบ

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.