ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.ณัฐวุฒิ เมืองอินทร์
สังกัด : กรมทหารราบที่ ๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.คณิศร ใจใหญ่
สังกัด : กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.นรินทร์ เขตสงคราม
สังกัด : ร.2 พัน.2 รอ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.อาทิตย์ สังข์ทอง
สังกัด : สห.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ชินวัตร ชินต่าย
สังกัด : พลเรือน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.วัฒนะชัย เวินขุนทด
สังกัด : กองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.หญิง อุสุมา นกภักตร์
สังกัด : มทบ.39
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.ปัญญา โรจนปาน
สังกัด : นสศ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ชญณพันธ์ แข็งกล้า
สังกัด : ข้าพระพุธทเจ้า พลทหารกองหนุนประเภทที่ 1 บก.วทบ.ก.ท.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.สยาม เพ็ญศรี
สังกัด : สง.รอง ผอ.รมน. สวนรื่นฯ เขตดุสิต กทม.

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.