ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.หญิง วิกานดา แสงรัตน์
สังกัด : มทบ.12
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า อุดม บัวปั้น
สังกัด : ครอบครัวทหารบก(กองทัพภาคที่2)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.จักรกฤษณ์ นิลคร
สังกัด : ป.3 พัน.3
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ณัฐพร เฉลิมพล
สังกัด : ร.152 พัน 3
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.เจนณรงค์ ทาประจิต
สังกัด : กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ศิรชัช จิวเมือง
สังกัด : ปปง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก สุวิทย์ วิวัฒน์
สังกัด : มทบ.11
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.ณัฐวุฒิ เมืองอินทร์
สังกัด : กรมทหารราบที่ ๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.คณิศร ใจใหญ่
สังกัด : กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.