ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ชินวัฒน์ุ นุชวงค์
สังกัด : ประชาชน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีพรสว่าง ยอดตา
สังกัด : มณฑลทหารบกที่ 46
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.อุทัย ประดิษฐ์สรรค์
สังกัด : สง.สด.จว.ย.ล.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายพิชชาญากรณ์ อินเรือง
สังกัด : กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๕๒
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกภัทราวุธ ทองวิเศษ
สังกัด : กรมทหารพรานที่ 42
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท. สาครินทร์ นุ้ยพ่วง
สังกัด : ช.1 พัน.52 รอ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ ศักดิ์ ปัญญายิ่ง
สังกัด : กองพันพัฒนาที่ 3
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.ทวีป น่าชม
สังกัด : กรมทหารพรานที่48
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.จูพล. พาสันต์
สังกัด : ร.๑๒พัน.๓รอ.

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.