ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ต.ภราดร โสภารัตน์
สังกัด : ร.8 พัน.3
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จิรัฐต์กุล สายมาตัน
สังกัด : กรมสรรพาวุธ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุวิชชา พัฒนพิบูลย์พร้อมครอบครัว
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.อัฐ​พล​
สังกัด : เกื้อชู
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก อัครเดช เลื่อมใส
สังกัด : กองพันพัฒนาที่ ๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา
สังกัด : พบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอกหญิง พชร สุขวัฒนะกุล
สังกัด : สวพท.พบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.วัชระ ตุมมาราฃ
สังกัด : พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.วันชัย ยาขันทิพย์
สังกัด : มทบ.๑๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกภัทราวุธ ทองวิเศษ
สังกัด : กรมทหารพรานที่ 42
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโทชัชชน พงษ์ชาวิน
สังกัด : กรม ทพ.35
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก ทัศกร จันทร์เขียว
สังกัด : ศูนย์การกำลังสำรอง

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.