section-84ea410
https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/commander_6302-400x500.png

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ >>
General Nattaphon Narkphanit

รองผู้บัญชาการทหารบก

Deputy Commander in Chief

section-2d74c41

๑.  ยศ ชื่อ นามสกุล  : พลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์

๒.  ตำแหน่ง : รองผู้บัญชาการทหารบก

๓.  สถานที่ทำงาน  : สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอกแขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๔.  วัน, เดือน, ปีเกิด :  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔

๕.  นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่  : ๒๐

๖.  วุฒิการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ

- รร.สามัญ  : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

- รร.ทหาร   : โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๒๐

: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๓๑  ปี พ.ศ.๒๕๒๗

๗.  การศึกษา

      ๗.๑  ในประเทศ

พ.ศ.๒๕๒๙     โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๗๔

พ.ศ.๒๕๓๒     โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๕๒

พ.ศ.๒๕๓๕     โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๗๑

พ.ศ.๒๕๔๐     กรมยุทธศึกษาทหารบก หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร

พ.ศ.๒๕๖๐     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙

      ๗.๒  การศึกษาต่างประเทศ

พ.ศ.๒๕๔๒     ประเทศสหรัฐอเมริกา  หลักสูตรความมั่นคงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

๘.  ตำแหน่งราชการที่สำคัญ

พ.ศ.๒๕๒๗         ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ฯ

พ.ศ.๒๕๓๐         ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ฯ

พ.ศ.๒๕๓๑         ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ฯ (อัตรา ร้อยเอก)

พ.ศ.๒๕๓๓         ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ฯ (อัตรา พันตรี)

พ.ศ.๒๕๓๔         นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ฯ

พ.ศ.๒๕๓๕         ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

พ.ศ.๒๕๓๖         อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

พ.ศ.๒๕๔๐         อาจารย์วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

พ.ศ.๒๕๔๓         ประจำกรมยุทธการทหารบก

พ.ศ.๒๕๔๓         รองผู้อำนวยการกอง กรมยุทธการทหารบก

พ.ศ.๒๕๔๔         หัวหน้ากอง กรมยุทธการทหารบก

พ.ศ.๒๕๔๕         ฝ่ายเสนาธิการประจำ กรมยุทธการทหารบก

พ.ศ.๒๕๔๖         ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

พ.ศ.๒๕๔๗         ประจำกรมยุทธการทหารบก

พ.ศ.๒๕๕๐         ผู้อำนวยการกอง กรมยุทธการทหารบก

พ.ศ.๒๕๕๖         รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก

พ.ศ.๒๕๕๗         ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก

พ.ศ.๒๕๕๘         เจ้ากรมยุทธการทหารบก

พ.ศ.๒๕๕๙         รองเสนาธิการทหารบก

พ.ศ.๒๕๖๐         เสนาธิการทหารบก

พ.ศ.๒๕๖๑         รองผู้บัญชาการทหารบก

๙.  ราชการสนาม

พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๒๙         ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก  ตามแผนป้องกันประเทศตามแนวชายแดน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๔         ประกาศกฎอัยการศึก

พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๓๙         ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ส่วนโครงการ ๓๐๙

พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๔         ปฏิบัติราชการฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕         ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ตามโครงการช่วยเหลือกัมพูชา

พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙         ปฏิบัติราชการฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙         ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐         ปฏิบัติหน้าที่รองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑         เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พ.ศ.๒๕๖๑ – ปัจจุบัน        ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๑๐. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.๒๕๒๙         จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จม.)

พ.ศ.๒๕๓๑         เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒ ประเภทที่ ๒

พ.ศ.๒๕๓๑         เหรียญราชการสนามชายแดน

พ.ศ.๒๕๓๒         จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

พ.ศ.๒๕๓๔         ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

พ.ศ.๒๕๓๘         ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

พ.ศ.๒๕๓๙         เหรียญจักรมาลา

พ.ศ.๒๕๔๑         ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

พ.ศ.๒๕๔๕         ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

พ.ศ.๒๕๕๐         ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

พ.ศ.๒๕๕๗         ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ตำแหน่งหรือการปฏิบัติงานที่สำคัญอื่นๆ

พ.ศ.๒๕๕๖ – ปัจจุบัน      มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชองครักษ์เวร

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒       มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

BIOGRAPHICAL DATA

 1. NANE & RANK :    General Nattaphon  Narkphanit
 2. BRANCH OF SERVICE       :     Infantry
 3. PRESENT POSITION :     Deputy Commander-in-Chief, Royal Thai Army (RTA)
 4. DATE OF BIRTH :     13 February 1961
 5. PLACE OF BIRTH :     Ratchaburi, Thailand
 6. RELIGION :     Buddhism
 7. EDUCATION :     Armed Forces Academies Preparatory School (AFAPS)

:     Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA)

:     Command and General Staff College (CGSC)

:     Thailand National Defence College, National Defence Studies Institute (NDSI), Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF)

 1. PREVIOUS ASSIGNMENTS :     Chief of Staff, Royal Thai Army

:     Deputy Chief of Staff, RTA

:     Director-General, Directorate of Operations, RTA

                                        :     Direct _or, Office of Policy and Plans, Directorate of Operations, RTA

 1. DECORATIONS :     Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
 2. LANGUAGES : English
 3. NAME OF WIFE : Mrs. Wanida  Narkphanit
 4. DATE OF BIRTH : 27 March 1966
 5. CHILDREN : 2 Children
 6. SPORTS/HOBBY : Golf
section-f2c3464

 147 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0738184