Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
A- A A+

ภารกิจและการจัด

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ภารกิจ
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 77 "รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยและบูรณาภาพ แห่งเขตอำนาจรัฐและต้องจัดให้มีกำลังทหารอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็นและเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ เพื่อการพัฒนาประเทศ"
สรุป ทหารมีหน้าที่
1. พิทักษ์
    - รักษาเอกราช
    - ความมั่นคงของรัฐ
    - สถาบันพระมหากษัตริย์
    - ผลประโยชน์แห่งชาติ
    - การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาประเทศ
     ตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 19 ได้กำหนดให้กองทัพบกมีหน้าที่ไว้ดังนี้ "กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพบกเพื่อการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพบก ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ" จากหน้าที่ที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้อาจกล่าวเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่าทบ.มีหน้าที่หลักอยู่ 3 ประการ คือ
    2.1 การเตรียมกำลังกองทัพบก ซึ่งมีขอบเขตดังนี้
        2.1.1 เตรียมกำลังทางบกไว้จำนวนหนึ่งให้พร้อมรบตั้งแต่ยามปกติ
        2.1.2 วางแผนการสงครามใช้กำลังทหารทั้งกำลังที่มีอยู่ในยามปกติและกำลังที่จะต้องขยายขึ้นในยามสงคราม
        2.1.3 เตรียมระดมสรรพกำลังให้สอดคล้องกับแผนการใช้กำลังทหารหรือแผนป้องกันประเภทศ
    2.2 การป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งมีขอบเขตดังนี้
        2.2.1 ใช้กำลังทางบกที่ได้เตรียมไว้เข้าทำการรบตามแผน
        2.2.2 ระดมสรรพกำลังตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามแผนป้องกันประเทศ
 
การจัดส่วนราชการ
     กองทัพบกเป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองบัญชาการทหารสูงสุดตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง ส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้แบ่งส่วนราชการของกองทัพบกออกเป็น 34 ส่วนราชการ
 
organize1 2

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech