Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันเสาร์, 18 มกราคม 2563
A- A A+

นโยบายการปฏิบัติงาน

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 policy2

นโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก


1. ให้ความสำคัญสูงสุดในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ให้การสนับสนุนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อเป้าหมายในการส่งผ่านการบริหารราชการ สู่รัฐบาลชุดใหม่
3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกองทัพ ตามแนวคิด smart man และ smart army
4. มีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพให้ให้มีความพร้อมรบ และสามารถใช้งานเพื่อความมั่นคงได้ในหลากหลายมิติ
5. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อขยายความมั่นคงทางการทหารสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
6. ผู้บังคับหน่วย ต้องให้ความสำคัญและตรวจสอบ สป. ของหน่วยอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดสูญหาย จะถือเป็นความผิดร้ายแรง
7. ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพ พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน
8. กำหนดมาตราการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ ของกองทัพ
9. ให้มีการกระจายอำนาจ ในการบริหารจัดการงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการพัฒนาของกองทัพ
10. การบริหารราชการของกองทัพ ต้องมีความโปร่งใส สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับประชาชน
11. แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โดยอาศัย ยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือ กับภาคประชาชน

 

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech