Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

คำสัมภาษณ์ ผบ.ทบ. ต่อสื่อมวลชน ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 321 บก.ทบ.

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

คำสัมภาษณ์ผู้บัญชาการทหารบก

คำสัมภาษณ์ ผบ.ทบ. ต่อสื่อมวลชน ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 321 บก.ทบ.

วันที่ : 02 ต.ค. 2560

     ผบ.ทบ. : วันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ เมื่อเช้าก็ได้มีพิธีประดับยศนายทหารชั้นนายพล ในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเป็นการประชุมมอบนโยบายปี 61 ให้กับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ซึ่งก็จะมีเรื่องสำคัญๆ หลายเรื่อง ซึ่งก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของกลาโหมปี ๖๑ เอามาแปลงเป็นนโยบายของกองทัพบกที่สำคัญๆ ที่ผมพอสรุปให้ทราบได้เรื่องแรกก็คือ เรื่องการให้ความสำคัญความเร่งด่วนกับภารกิจในการถวายความปลอดภัยและภารกิจในการถวายพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งการสนองงานตามพระราโชบายในด้านต่างๆ ที่สำคัญก็คือเรื่องการเตรียมการสำหรับพิธีพระบรมศพ รวมทั้งการสนับสนุนโครงการจิตอาสา 
เราทำความดีด้วยหัวใจ อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับ เรื่องที่สองก็เป็นการดำเนินงานในปีนี้เพื่อสนับสนุนงานของรัฐบาลและ คสช. เพื่อเตรียมการไปสู่การดำเนินการตามโรดแม็ปที่จะมีการเลือกตั้ง เรื่องแรกก็คือเรื่องงานสนับสนุนเรื่องการปฏิรูปและงานจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่สองที่ถือว่าเป็นงานหลักของเราก็คือเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศของความปรองดอง ความสามัคคีเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งตามกรอบระยะเวลา อันที่สามอีกอันที่ถือเป็นงานหลักที่เราทำมาตลอดก็คืองานช่วยเหลือประชาชน อันนี้ก็จะสร้างความพร้อมให้กับกำลังพลยุทโธปกรณ์เพื่อให้สามารถบูรณาการใช้กำลังกับมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแบบเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็ว เรื่องที่สามที่เป็นนโยบายต่อเนื่องก็คือเรื่องสมาร์ทแมน ปีที่ผ่านมาผมก็จะเน้นเรื่องของตัวกำลังพลเป็นหลัก ในปีนี้ก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาหน่วยด้วย โดยจะลงไปดูตั้งแต่โรงเรียนนายสิบ โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และวิทยาลัยการทัพบก ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวทางการรับราชการ ก็จะมีการปรับปรุงในกรอบต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกศึกษา และการฝึกตามวงรอบประจำปีในปีนี้การฝึกในกรอบใหญ่ก็จะลดระดับลงเพื่อประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ ก็จะเน้นในระดับชุดปฏิบัติการหรือระดับหมวดมาสู่ระดับกองร้อยเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติในภาพรวมได้ 

     เรื่องต่อไปก็คือเรื่องการพัฒนากองทัพ ก็จะเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากองทัพบกโดยเน้นการสร้างความพร้อมรบให้กับหน่วยให้สามารถรองรับการป้องกันประเทศตามแผนเผชิญเหตุให้ได้อันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งก็ทำมาในกรอบทุกปี เรื่องที่สองก็คือถือว่าเป็นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องการวางระบบกำลังสำรองให้มีความเชื่อถือและนำไปสู่ระบบกำลังพลสำรองอาสาสมัคร ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.กำลังสำรอง ที่เราจะดำเนินการคัดเลือกกำลังสำรองเข้ามารับราชการเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับลดกำลังประจำการ ซึ่งจะดำเนินการให้เป็นโครงการเริ่มต้นให้เป็นรูปธรรมภายในปีนี้นะครับ ส่วนต่อไปก็คือเรื่องของต่างประเทศในเรื่องของการฝึกดำรงกรอบการฝึกเดิมเพื่อพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ตรงนี้ผมก็จะเน้นประเทศเพื่อนบ้าน ปีที่ผ่านมาก็ริเริ่มใน 2 โครงการก็คือกัมพูชากับเมียนมา ปีนี้ก็จะมีโอกาสได้พบกับท่านผู้บัญชาการทหารบกของ สปป.ลาว ที่จะเดินทางเป็นแขกของกองทัพบกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ก็จะคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ในระดับการฝึกกับประเทศรอบบ้านได้โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดกับเราได้ ปัญหาต่างๆ ก็จะน้อยลง อันนี้ผมให้ความสำคัญเป็นเรื่องเร่งด่วน นอกจากนั้นก็เป็นการกำหนดบทบาทของกองทัพในสถานะของการยืนอยู่บนความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ ให้ยืนอยู่ด้วยระบบการเจรจาอย่างสันติ รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เรื่องสำคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องของการบริหารกองทัพบก อันนี้ก็เป็นตามนโยบายในเรื่องของการดำเนินการต้องกระทำด้วยความโปร่งใสก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธากับพี่น้องประชาชนในทุกระบบ ทั้งการจัดหายุทโธปกรณ์รวมทั้งในเรื่องอื่นๆ ด้วย อันนี้ก็เป็นภาพรวมๆ ที่ผมจะสั่งการ นอกจากนั้นก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องของการดูแลยุทโธปกรณ์เรื่องอะไรต่างๆ ซึ่งเป็นงานประจำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไปเน้นย้ำเพิ่มเติม อันนี้ก็เป็นกรอบหลักๆ นะครับ 

 

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech