Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันเสาร์, 18 มกราคม 2563
A- A A+

About CIO

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

CIO 2562CIO

พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ CIO ทบ.
     สำนักงานเสนาธิการทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.02-280-2445-7 (ทบ. 97745-48)

คำกล่าวของ CIO
     กองทัพบกไดตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหนวยราชการภายในกองทัพบกใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงไดกําหนดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน เพื่อใหหนวยราชการของกองทัพบกใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการ และดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสมตอเนื่อง และเปนไป ในทิศทางเดียวกัน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
     ทั้งนี้ ในปจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยไดกําหนดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ เพื่อบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหนวยราชการภายในกองทัพไทยประกอบดวยยุทธศาสตรหลักรวม ๔ ดาน ไดแก ยุทธศาสตร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความมั่นคงปลอดภัย ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการขอมูลรวมกัน ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน การอํานวยการ และยุทธศาสตรพัฒนาสงเสริมการเรียนรูของกําลังพลซึ่งนับวามีความสอดคลอง เปนไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการดําเนินการของกองทัพบกที่ผานมา โดยกองทัพบกสามารถ แสวงประโยชนจากแนวทางดังกลาว ในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก ฉบับตอไป เพื่อขยายผลการพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในกองทัพบก และรวมถึงการใชงานรวมกับหนวยราชการอื่นภายในกองทัพไทยไดอยาง เปนรูปธรรม
     ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพบก เปนไปดวยความเรียบรอยมีความตอเนื่อง รวมทั้งมีขีดความสามารถรองรับความตองการใชงาน ของหนวยราชการของกองทัพบกและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกองทัพไทย อย่างเหมาะสม กองทัพบกจึงไดกําหนดแผนแมบทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทาง ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรหลัก ๔ ดาน ของกองทัพไทย และดํารงความตอเนื่องในการ พัฒนา บูรณาการ และใชงานดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล เครื่องมือ อุปกรณโปรแกรมประยุกต ฐานขอมูลการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และการ พัฒนากําลังพลใหมีขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอไป

วิสัยทัศน์ด้าน ICT ทบ.
“กองทัพบก เปนกองทัพที่มีความพรอม มีศักยภาพ และทันสมัย ในดาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการปฏิบัติการดานไซเบอร (Cyber Operations) และการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเป็นศูนยกลาง (Network Centric Operations : NCO)”

พันธกิจด้าน ICT ทบ.
1. พัฒนาและบูรณาการโครงสรางพื้นฐานใหสามารถเชื่อมโยงและรองรับการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานภายในกองทัพบก เหลาทัพ กองบัญชาการ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และหนวยงานราชการอื่นไดอยางรวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความตระหนักรู เชี่ยวชาญ กาวทันและรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Operations : NCO)
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการภายในหนวย การอํานวยการ และสนับสนุนการตกลงใจของผูบังคับบัญชา
5. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
6. เสริมสรางขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อลดและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบของ “สงครามไซเบอร” (Cyber Warfare)
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ทบ.
1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร กองทัพบก
     1.1 วิสัยทัศน์
     “กองทัพบก เป็นกองทัพที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และทันสมัย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ (Cyber Operations) และการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO )”
1.2 พันธกิจ
     1.2.1 พัฒนาและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถเชื่อมโยงและรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภายในกองทัพบก เหล่าทัพ กองบัญชาการ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานราชการอื่นได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได้
     1.2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักรู้ เชี่ยวชาญ ก้าวทันและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     1.2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Center Operation : NCO)
     1.2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วย การอำนวยการ และสนับสนุนการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา
     1.2.5 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
     1.2.6 เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อลดและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบของ “สงครามไซเบอร์”(Cyber Warfare)
     1.2.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
     2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่งคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
     2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการอำนวยการและการใช้กำลังทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของกำลังพลเพื่อมุ่งไปสู่การพึงพาตนเอง 

นโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก (ปี 59)
ข่าวสารจาก CIO
     กองทัพบก ไดปฏิบัติตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) โดยการจัดทําแผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพบก ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๙) และ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) และขยายระยะเวลาการใชงานจนถึงป พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับหนวยราชการภายใน กองทัพบก
     แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ ไดกําหนดวิสัยทัศน : “กองทัพบกนําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาพัฒนา องคกรไปสูกองทัพบกอิเล็กทรอนิกส (e-Army) โดยใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สามารถรับภัยคุกคามทุกรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ” ประกอบดวยแนวทางการดําเนินการ รวม ๕ ยุทธศาสตร เพื่อปูพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลใหกับหนวยงาน และกําลังพลของกองทัพบก ได้แก ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนขอมูลทั้งภายในและภายนอกกองทัพบก ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นฐานขอมูลในการ บริหารงานและขอมูลภูมิสารสนเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกระดับอยางทั่วถึง ยุทธศาสตรการปรับปรุง โครงสรางองคกรและระเบียบคําสั่งใหสอดคลองกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา สนับสนุนการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปญหา สังคมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับหน่วยต่างๆ ภายในกองทัพบก นอกจากนั้นในห้วงปี พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ กองทัพบกได้จัดทําแผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก ฉบับที่ ๒ และขยายระยะเวลาการใชงานจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยกําหนดวิสัยทัศน : “กองทัพบกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการชวยลดภาระงาน มิใช่เพิ่มภาระงานโดยกําลังพลและหนวยของกองทัพบกสามารถติดตอสื่อสารกันได้ ทุกที่ ทุกเวลา และทุกรูปแบบที่ตองการ” ประกอบดวยแนวทางการดําเนินการรวม ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรางพื้นฐานยุทธศาสตร์ด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ ข้อมูล ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงานรวมกัน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัย ยุทธศาสตร์ด้าน ขีดความสามารถของกําลังพล และยุทธศาสตร์ดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech