Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

คำถามที่พบบ่อย

img
คำถามที่พบบ่อย
ถาม ทหารกองเกินต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารเมื่อใด

ตอบ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้า ๒๑ ปี (๒๐ ปีบริบูรณ์) ใน พ.ศ.ใด ต้องไปขอรับหมายเรียกที่อำเภอภูมิลำเนาทหารของตนภายใน พ.ศ.นั้น (ภายใน ๓๑ ธ.ค.) เช่น เกิด พ.ศ. ๒๕๔๐ ต้องไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค.๖๐

ถาม ถ้าไปรับหมายเรียกด้วยตนเองไม่ได้ จะให้บุคคลอื่นไปรับหมายเรียกแทนได้หรือไม่

ตอบ ถ้าไปรับเองไม่ได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับแทนโดยการมอบฉันทะ แต่การจะให้รับหมายหรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของนายอำเภอ

ถาม ถ้าไม่ไปรับหมายเรียกฯ ภายในกำหนด จะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร

ตอบ ถ้าไม่ไปรับหมายเรียกฯ ภายในกำหนด หรือไม่มีผู้แทนไปรับถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมีโทษเท่ากับไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินข้างต้น (โทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

ถาม การขอยกเว้นครู ซึ่งประจำทำการสอนหนังสือหรือวิชาการที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

ตอบ มีเงื่อนไขดังนี้ ก. เป็นครูประจำทำการสอนนักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ คนเป็นปกติ ข. เป็นครูประจำเฉพาะวิชานักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ คนเป็นปกติ ค. มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๑๘ ชม. ในสถานศึกษาระดับมัธยมลงมา หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชม. ในสถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา

ถาม ครูซึ่งมีฐานะเป็นลูกจ้างพิเศษ (ครูอัตราจ้าง) ขอยกเว้นครูได้หรือไม่

ตอบ บุคคลที่มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐจ้างมาเพื่อรับผิดชอบงานสอนในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ มีจำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมงสอนตามที่กำหนด ในห้วงระยะเวลาจ้างเชื่อว่าเป็นครูตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงขอยกเว้นครูได้

ถาม การขอยกเว้นครู จะต้องทำอย่างไร

ตอบ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูซึ่งได้รับการยกเว้น ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งครูผู้นั้นทำการสอนอยู่ในท้องที่ก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูกเรียก ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน เมื่อตรวจสอบเป็นการถูกต้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกใบสำคัญยกเว้นครู (แบบ สด.๓๗) ให้

ถาม เมื่อพ้นจากฐานะยกเว้นครู จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ต้องแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ที่ทำการสอน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นจากฐานะการเป็นครู ถ้าไม่ปฏิบัติมีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถาม การขอผ่อนผันฯ บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาฯ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษานำหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) แจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาของตนตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด แล้วเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาส่งรายชื่อผู้นั้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะตรวจเลือกเข้ากองประจำการ

ถาม อายุเท่าไร ถึงจะต้องไปตรวจเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร)

ตอบ อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ โดยจะต้องไปตรวจเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร) ตามหมายเรียก (แบบ สด.๓๕) ที่ได้รับจากอำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหาร เช่น คนเกิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ต้องไปเกณฑ์ทหารในห้วงวันที่ ๑ - ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐

ถาม ในวันตรวจเลือกทหาร ผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ (เกณฑ์ทหาร) จะได้รับหลักฐานอะไร

ตอบ ได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓) (บุคคลทั่วไปรู้จักกันในนามใบผ่านการเกณฑ์ทหาร) จากประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น ถ้ารับวันอื่นหรือจากบุคคลอื่นจะเป็นเอกาสารปลอม

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech