Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันจันทร์, 20 มกราคม 2563
A- A A+

All FAQs

Please select your question category

ถาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ กำหนดหน้าที่ชายไทยไว้อย่างไร

ตอบ มาตรา ๗ บัญญัติว่า "ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน"

ถาม วิธีนับอายุ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร นับอย่างไร

ตอบ ถ้าเกิด พ.ศ.ใดให้ถือว่ามีอายุครบ ๑ ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้น พ.ศ.ที่เกิดนั้น ส่วนการนับอายุต่อไปให้นับเฉพาะปีที่สิ้น พ.ศ.แล้ว เช่น คนเกิด พ.ศ.๒๕๕๙ จะเป็นวันเดือนใดก็ตาม ให้นับอายุครบ ๑ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้น พ.ศ.๒๕๕๙ และนับอายุครบ ๒,๓,๔ ฯลฯ ปีบริบูรณ์ เรียงตามลำดับเมื่อสิ้น พ.ศ. นั้น ๆ

ถาม อายุเท่าไรจึงจะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน

ตอบ อายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ เช่น คนที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินได้ตั้งแต่ ๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙

ถาม การลงบัญชีทหารกองเกิน (คนทั่วไปมักจะใช้ว่าไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน) จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน ที่อำเภอใด

ตอบ การลงบัญชีทหารได้กำหนดตามลำดับ ดังนี้ 
๑) บิดามารดาจดทะเบียนสมรสลงตามภูมิลำเนาบิดา บิดาตายลงตามภูมิลำเนามารดา บิดามารดาตายลง
ตามภูมิลำเนาผู้ปกครอง 
๒) บิดามารดาไม่จดทะเบียนสมรส แต่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร ลงตามบิดา 
๓) บิดามารดาไม่จดทะเบียนสมรส บิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร ลงตามภูมิลำเนามารดา มารดาตายลงตามภูมิลำเนาผู้ปกครอง ๔) ไม่มีบิดามารดา ผู้ปกครอง ลงตามภูมิลำเนาของตนเอง

ถาม ภูมิลำเนาทหารหมายความว่าอย่างไร

ตอบ เมื่อได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ถือว่าผู้นั้นมี "ภูมิลำเนาทหาร" อยู่ในอำเภอท้องที่ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินนั้น

ถาม หากลงบัญชีทหารกองเกิน เกินกำหนด จะให้ผู้อื่นมาแจ้งแทนภายหลังได้หรือไม่

ตอบ ผู้ที่ไม่ได้มาลงบัญชีทหารกองเกินภายในกำหนด ถ้าอายุไม่ถึง ๔๖ ปีบริบูรณ์ ก็ให้ไปแสดงตนขอลงบัญชีที่อำเภอเช่นเดียวกัน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สามารถปฏิบัติได้ แต่จะให้ผู้อื่นแจ้งแทนมิได้

ถาม วิธีการลงบัญชีทหารกองเกิน จะต้องทำอย่างไร

ตอบ ให้ผู้ขอลงบัญชียื่นใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ต่อหน่วยสัสดีอำเภอ พร้อมด้วยสูติบัตร (ถ้ามี) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อบิดา หรือมารดาถ้าบิดาตาย หรือผู้ปกครองถ้าบิดามารดาตายด้วย) ต่อนายอำเภอท้องที่ (สัสดีอำเภอเป็นเจ้าหน้าที่)

ถาม เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว จะได้รับอะไรเป็นหลักฐาน

ตอบ เมื่อนายอำเภอท้องที่ได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเห็นว่าถูกต้องแล้ว จะรับลงบัญชีทหารกองเกินไว้ และออกใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) ให้เป็นหลักฐาน

ถาม ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หากชำรุดหรือสูญหาย จะขอรับใหม่ได้หรือไม่

ตอบ รับใหม่ได้ โดยให้ผู้ถือแจ้งต่อสัสดีอำเภอเพื่อขอรับใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ใหม่

ถาม ชนชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มีสัญชาติไทย จะต้องลงบัญชีทหารกองเกินหรือไม่

ตอบ ต้องลงบัญชีทหารกองเกินทุกคน

ถาม ทหารกองเกินต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารเมื่อใด

ตอบ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้า ๒๑ ปี (๒๐ ปีบริบูรณ์) ใน พ.ศ.ใด ต้องไปขอรับหมายเรียกที่อำเภอภูมิลำเนาทหารของตนภายใน พ.ศ.นั้น (ภายใน ๓๑ ธ.ค.) เช่น เกิด พ.ศ. ๒๕๔๐ ต้องไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค.๖๐

ถาม ถ้าไปรับหมายเรียกด้วยตนเองไม่ได้ จะให้บุคคลอื่นไปรับหมายเรียกแทนได้หรือไม่

ตอบ ถ้าไปรับเองไม่ได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับแทนโดยการมอบฉันทะ แต่การจะให้รับหมายหรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของนายอำเภอ

ถาม ถ้าไม่ไปรับหมายเรียกฯ ภายในกำหนด จะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร

ตอบ ถ้าไม่ไปรับหมายเรียกฯ ภายในกำหนด หรือไม่มีผู้แทนไปรับถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมีโทษเท่ากับไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินข้างต้น (โทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

ถาม การขอยกเว้นครู ซึ่งประจำทำการสอนหนังสือหรือวิชาการที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

ตอบ มีเงื่อนไขดังนี้ ก. เป็นครูประจำทำการสอนนักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ คนเป็นปกติ ข. เป็นครูประจำเฉพาะวิชานักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ คนเป็นปกติ ค. มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๑๘ ชม. ในสถานศึกษาระดับมัธยมลงมา หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชม. ในสถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา

ถาม ครูซึ่งมีฐานะเป็นลูกจ้างพิเศษ (ครูอัตราจ้าง) ขอยกเว้นครูได้หรือไม่

ตอบ บุคคลที่มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐจ้างมาเพื่อรับผิดชอบงานสอนในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ มีจำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมงสอนตามที่กำหนด ในห้วงระยะเวลาจ้างเชื่อว่าเป็นครูตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงขอยกเว้นครูได้

ถาม การขอยกเว้นครู จะต้องทำอย่างไร

ตอบ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูซึ่งได้รับการยกเว้น ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งครูผู้นั้นทำการสอนอยู่ในท้องที่ก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูกเรียก ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน เมื่อตรวจสอบเป็นการถูกต้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกใบสำคัญยกเว้นครู (แบบ สด.๓๗) ให้

ถาม เมื่อพ้นจากฐานะยกเว้นครู จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ต้องแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ที่ทำการสอน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นจากฐานะการเป็นครู ถ้าไม่ปฏิบัติมีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถาม การขอผ่อนผันฯ บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาฯ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษานำหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) แจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาของตนตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด แล้วเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาส่งรายชื่อผู้นั้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะตรวจเลือกเข้ากองประจำการ

ถาม อายุเท่าไร ถึงจะต้องไปตรวจเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร)

ตอบ อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ โดยจะต้องไปตรวจเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร) ตามหมายเรียก (แบบ สด.๓๕) ที่ได้รับจากอำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหาร เช่น คนเกิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ต้องไปเกณฑ์ทหารในห้วงวันที่ ๑ - ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐

ถาม ในวันตรวจเลือกทหาร ผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ (เกณฑ์ทหาร) จะได้รับหลักฐานอะไร

ตอบ ได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓) (บุคคลทั่วไปรู้จักกันในนามใบผ่านการเกณฑ์ทหาร) จากประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น ถ้ารับวันอื่นหรือจากบุคคลอื่นจะเป็นเอกาสารปลอม

ถาม ผู้ที่จะเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ต้องมีขนาดรูปร่างอย่างไร

ตอบ ต้องมีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๔๖ เซนติเมตรขึ้นไป แต่ปกติจะคัดเลือกคนที่มีขนาดสูง ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไปก่อน

ถาม เมื่อจับได้สลากแดง หรือสมัครเป็นทหารกองประจำการเมื่อปลดจากการเป็นทหาร จะได้รับเอกสารหรือหลักฐานอะไร

ตอบ เมื่อปลดจากทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์) จะได้รับหนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) ไว้เป็นหลักฐาน

ถาม ทหารกองเกินเมื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารแล้วจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกที่ไหนและเมื่อไร

ตอบ ทหารกองเกินที่ถูกเรียกจะต้องไปให้คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ทำการตรวจเลือกตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ระบุไว้ในหมายเรียก

ถาม กรณีเป็นผู้ที่มีความผิดไม่มารับหมายเรียกฯ อยู่ในระหว่างดำเนินคดี จะไปแสดงตนขอรับหมายเรียกฯ ได้หรือไม่

ตอบ ไปขอรับหมายเรียกฯ เพื่อขอเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้

ถาม คณะกรรมการตรวจเลือกฯ มีเครื่องหมายเป็นข้อสังเกตอย่างไร

ตอบ คณะกรรมการตรวจเลือกฯ สวมปลอกแขนสีแดงขลิบริมสีน้ำเงิน ส่วนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกรรมการสวมปลอกแขนสีน้ำเงินขลิบริมสีแดง นอกจากนี้ไม่ใช่บุคคลในคณะกรรมการตรวจเลือกฯ

ถาม ผู้ที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการกองประจำการ จะได้รับอะไรเป็นหลักฐาน

ตอบ นายอำเภอท้องที่ที่ตรวจเลือกฯ จะออกหมายนัด (แบบ สด.๔๐) มาให้รับราชการทหารตามวันที่กำหนด

ถาม ถ้าไม่ได้ไปรับราชการตามกำหนดหมายนัด (ขาดหมายนัด) จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

ตอบ ถ้าไม่มาตามหมายนัด ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน มีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี

ถาม ผู้ที่ถูกเป็นทหารกองประจำการจะอ้างสิทธิลดวันรับราชการได้จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ต้องแสดงหลักฐานการศึกษาในวันตรวจเลือกทหาร และต้องเขียนคำร้องไว้ด้วย แต่ถ้าแสดงหลักฐานหลังจากนี้จะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย

ถาม ถ้ารับหมายเรียกแล้ว ไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ จะมีโทษอย่างไรหรือไม่

ตอบ บุคคลใดหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ทำการตรวจเลือกฯ ตามหมายเรียกของนายอำเภอ หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ (ก่อนที่กรรรมการจะปล่อยตัว) ถือว่าผู้นั้น หลีกเลี่ยงขัดขืน มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี

ถาม ผู้ที่อยู่ในกำหนดผ่อนผันฯ จะขอสละสิทธ์เข้าตรวจเลือกฯ จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ให้ผู้ขอสละสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ (ตามแบบคำร้องขอสละสิทธิ์) ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ตรวจเลือกทหาร ถ้าหลังจากนี้แล้ว คณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะพิจารณาว่าสมควรให้เข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือไม่

ถาม นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศโดยอยู่ในความปกครองดูแลของ ก.พ.จะขอผ่อนผันไม่ต้องมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ให้สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการขอผ่อนผันต่อกระทรวงมหาดไทย (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

ถาม นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย (ทุนส่วนตัว) จะขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ อย่างไร

ตอบ ให้นักเรียนผู้ประสงค์ขอผ่อนผัน หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองขอผ่อนผันต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร

ถาม การขอผ่อนผันศึกษาต่อต่างประเทศต้องนำหลักฐานอะไรไปแสดงบ้าง

ตอบ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง มีดังนี้ ก. หนังสือรับรองสถานศึกษาและคำแปลเป็นภาษาไทย พร้อมลงชื่อและตำแหน่งผู้แปล ข. หนังสือรับรองของสถานทูตหรือกงสุลไทย ณ ประเทศที่ไปศึกษา ค. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(ถ้ามี) ง. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) จ. คำร้องขอผ่อนผันไปศึกษาวิชาอะไร สำนักศึกษาประเทศใด มีความประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกี่ปี ฉ. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องแทน ช. สำเนาทะเบียนบ้าน ซ. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องยื่นต่อสัสดีอำเภอก่อนวันตรวจเลือกฯ

ถาม เมื่อได้ขอผ่อนผันไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศถูกต้องแล้ว จะได้รับอะไรไว้เป็นหลักฐาน

ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด จะออกหนังสือผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๑) มอบให้ไว้เป็นหลักฐาน

ถาม ผู้ที่มาตรวจเลือกฯ เห็นว่าการวัดขนาดของตนไม่ถูกต้องสามารถคัดค้านได้หรือไม่อย่างไร

ตอบ ถ้าผู้ที่มาตรวจเลือกเห็นว่า การวัดขนาดของตนไม่ถูกต้องก็ให้คัดค้านได้ทันที เมื่อผ่านไปแล้วกรรมการอาจจะไม่พิจารณาให้

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech