Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์ อรุณ ฉัตรกุล)

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 6

past commander6  จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์ อรุณ ฉัตรกุล)
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 6
( ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ระหว่าง 1 เมษายน 2457 - 25 สิงหาคม 2464 )


วันเกิด 14 เมษายน 2399 อสัญกรรม 25 สิงหาคม 2464
เป็นบุตรหม่อมเจ้านิล ในกรมหมื่นสุรินทรรักษ์ กับหม่อมราชวงศ์ สุ่น นัดดากรมหมื่นนราเทเวศร์ ในกรมพระราชวังหลัง

การศึกษา

- ศึกษาภาษาไทยเบื้องต้นในสำนักหม่อมเจ้าสุบรรณ ซึ่งเป็นอา และกับครูท่านอื่น ๆ
- ฝึกหัดในกรมทหารมหาดเล็ก

ประวัติรับราชการ

- พ.ศ.2415 ถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็ก โดยเป็นพลทหารอยู่ในกองร้อยที่ 6 และได้เลื่อนเป็น สิบตรี และสิบโททหารมหาดเล็กกองร้อยที่ 5
- พ.ศ.2421 ย้ายไปรับราชการอยู่ในกรมทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.2432 ปลัดกองโรงเรียนนายร้อย ขณะเป็นนายร้อยเอก
- พ.ศ.2435 ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อย เลื่อนยศเป็นนายพันตรี มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสรวิเศษเดชาวุธ แล้วเลื่อนเป็นพระสรวิเศษเดชาวุธ เมื่อ พ.ศ.2441
- พ.ศ.2442 ผู้บัญชาการทหารบกมณฑลกรุงเทพฯ แล้วเลื่อนยศเป็นนายพันโท
- พ.ศ.2443 ยกกระบัตรทัพบก เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาพหลพลพยุหเสนา
- พ.ศ.2444 นายพันเอก ย้ายไปเป็นปลัดทัพบก
- พ.ศ.2445 นายพลตรี
- พ.ศ.2446 รองผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ในปีเดียวกันนี้ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสีหราชเดโชไชย
- พ.ศ.2449 นายพลโท
- พ.ศ.2453 ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2454 นายพลเอก และรั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมพระคชบาล
- พ.ศ.2455 ได้รับพระราชทานสุพรรณบัฏเลื่อนขึ้นเป็น เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต
- พ.ศ.2456 รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2457 เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2460 จอมพล

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ

- พ.ศ.2435 ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2440 เป็นแม่ทัพพิเศษ ในการรวมพลสวนสนามรับเสด็จรัชกาลที่ 5 เมื่อเสด็จกลับจากยุโรปครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2440 และครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2450
- พ.ศ.2444 องคมนตรีในรัชกาลที่ 5
- พ.ศ.2446 เป็นข้าหลวงทหารไปตรวจราชการมณฑลบูรพา
- พ.ศ.2448 เป็นข้าหลวงทหารไปตรวจราชการมณฑลภาคพายัพ
- พ.ศ.2450 บังคับการทหารรักษาพระราชวังดุสิต
- พ.ศ.2451 แม่ทัพพิเศษ คราวตรวจพลสวนสนามเป็นการพิเศษ
- พ.ศ.2453 องคมนตรีในรัชกาลที่ 6

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.2430 ทิพยาภรณ์
- พ.ศ.2436 เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา ภัทราภรณ์ และเหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2440 เหรียญประพาสยุโรป
- พ.ศ.2441 เหรียญปราบฮ่อ
- พ.ศ.2444 นิภาภรณ์
- พ.ศ.2446 เหรียญทวีธาภิเศก และทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2447 มหาสุราภรณ์
- พ.ศ.2450 เข็มอักษรรักษาพระนคร เสด็จประพาสยุโรปคราวหลัง และเหรียญรัชมงคล
- พ.ศ.2451 เหรียญรัชมังคลาภิเษก (ทอง)
- พ.ศ.2452 เข็มพระชนมายุสมมงคล (ทอง)
- พ.ศ.2453 มหาวราภรณ์ (ทอง) และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้น 3 (ว.ป.ร.3)
- พ.ศ.2454 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 ชั้น 3 (จ.ป.ร.3) และเหรียญบรมราชาภิเษก (ทอง)
- พ.ศ.2455 ปฐมจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2457 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้น 2 (ว.ป.ร.2) และตรารัตนวราภรณ์
- พ.ศ.2459 เข็มข้าหลวงเดิม และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2462 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน
- พ.ศ.2463 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน) และนพรัตนราชวราภรณ์

ผลงานที่สำคัญ

- พ.ศ.2429 ปราบอั้งยี่ที่ตำบลดอนกระเบื้อง แขวงเมืองราชบุรี
- พ.ศ.2446 ปราบเงี้ยว ที่ก่อการจลาจลขึ้นในมณฑลภาคพายัพ ในเวลานั้น จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ขณะเป็น ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ เสด็จไปราชการ ณ ทวีปยุโรปเจ้าพระยาบดินทรเดชา (ขณะมีบรรดาศักดิ์ เป็นพระยา) รั้ง ราชการกรมยุทธนาธิการ จึงต้องรับหน้าที่จัดกองทหารขึ้นไปปราบเงี้ยว และสามารถจัดการได้เรียบร้อย โดยรวดเร็ว

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech