Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 11
past commander11

พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 11
6 สิงหาคม 2475 - 18 มิถุนายน 2476
24 มิถุนายน 2476 - 4 มกราคม 2481
25 สิงหาคม 2487 - 29 มีนาคม 2489


วันเกิด 29 มีนาคม 2430 อนิจกรรม 14 กุมภาพันธ์ 2490

เป็นบุตรพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (กิ่ม พหลโยธิน) และคุณหญิงจับ ภริยาคือท่านผู้หญิง บุญหลง พหลโยธิน

การศึกษา

- ศึกษาเบื้องต้นจากครูจู พออ่านออกเขียนได้จึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ราชาวาส
- อายุย่าง 11 ปี เป็นศิษย์พระครูสังฆวินิจ ณ วัดพิชัยญาติการามและศึกษาที่โรงเรียนสุขุมาลลัยด้วย
- พ.ศ.2444 ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก
- พ.ศ.2447 สำเร็จโรงเรียนนายร้อยทหารบก
- พ.ศ.2447 - 2453 ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ณ เมืองโกรสซ์ลิซเตอร์เฟลเด ประเทศเยอรมัน
- พ.ศ.2455 ศึกษาวิชาช่างแสง ณ ประเทศเดนมาร์กเป็นเวลา 1 ปี

ประวัติรับราชการ

- พ.ศ.2454 ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 แห่งกองทัพบกเยอรมันยศนายร้อยตรี
- พ.ศ.2457 ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จังหวัดราชบุรีรับพระราชทานยศนายร้อยโท
- พ.ศ.2458 ผู้บังคับกองร้อยที่ 2 ในกรมทหารปืนใหญ่ที่บางซื่อ
- พ.ศ.2459 รับพระราชทานยศนายร้อยเอก
- พ.ศ.2460 ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 จังหวัดฉะเชิงเทรา
- พ.ศ.2461 รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสรายุทธสรสิทธิ์
- พ.ศ.2462 ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2
รับพระราชทานยศนายพันตรี
- พ.ศ.2463 ประจำกรมจเรการปืนใหญ่ทหารบก
- พ.ศ.2466 ได้รับพระราชทานยศนายพันโท
- พ.ศ.2467 รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระสรายุทธสรสิทธิ์
- พ.ศ.2469 ผู้อำนวยการแผนกโรงเรียนนายทหารปืนใหญ่ ที่โคกกระเทียมจังหวัดลพบุรี
- พ.ศ.2471 อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารกรมยุทธศึกษาทหารบก
รับพระราชทานยศนายพันเอก
- พ.ศ.2473 จเรทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.2474 รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพหลพลพยุหเสนา
- พ.ศ.2475 รองจเรทหารบก
ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2476 นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายกกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 1
- พ.ศ.2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- พ.ศ.2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- พ.ศ.2480 จเรทหารทั่วไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรธิการ
- พ.ศ.2481 พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
คงรับราชการในตำแหน่งจเรทหารทั่วไป
ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
- พ.ศ.2482 รับพระราชทานยศนายพลตรี นายพลอากาศตรี และนายพลเรือตรี
- พ.ศ.2483 ที่ปรึกษาการทหารสูงสุด
- พ.ศ.2484 พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาการทหารสูงสุด
รับพระราชทานยศนายพลโท
- พ.ศ.2485 รับพระราชทานยศนายพลเอก
- พ.ศ.2486 รับพระราชทานยศนายพลเรือเอก และนายพลอากาศเอก
- พ.ศ.2487 เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนายควง อภัยวงศ์
ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่และผู้บัญชาการทหารบก
พ้นจากตำแหน่งจเรทหารบกทั่วไป
- พ.ศ.2488 พ้นจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่และแม่ทัพบก
- พ.ศ.2489 รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เป็นนายทหารนอกราช
การเนื่องจากครบเกษียณอายุ
- พ.ศ.2489 นายทหารพิเศษประจำกองทัพบก

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ

- พ.ศ.2460 ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชากองอารักขาสถานทูตเยอรมันในกรุงเทพฯ เมื่อประเทศไทยประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1
- พ.ศ.2471 ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2472 ราชองครักษ์ ตามเสด็จพระราชดำเนินในคราวประพาสสิงคโปร์ , ชวา และบาหลี
- พ.ศ.2475 ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารโดยการแต่งตั้งของคณะราษฎร์
กรรมการกลางกลาโหม
- พ.ศ.2476 ราชองครักษ์พิเศษ
- พ.ศ.2477 ประธานกรรมการสอบสวนเศรษฐกิจ
ประธานกรรมการศาลพิเศษ
นายกกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการคลัง
- พ.ศ.2482 ศาสตราจารย์วิสามัญแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
- พ.ศ.2483 นายกสันนิบาตช่วยป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ
- พ.ศ.2485 หัวหน้าคณะทูตฉลองกติกาสัญญาพันธไมตรีกับญี่ปุ่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.2454 เหรียญบรมราชาภิเษก
- พ.ศ.2460 มงกุฎสยาม ชั้นที่ 5 วิจิตราภรณ์
- พ.ศ.2463 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2465 จัตุรถาภรณ์มงกุฎ
- พ.ศ.2469 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2470 เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2472 ตริตาภรณ์มงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ชั้นที่ 4
- พ.ศ.2474 เหรียญที่ระลึกงานฉลองพระนคร
- พ.ศ.2477 เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ และเหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการ แผ่นดิน
- พ.ศ.2480 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2481 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2484 เหรียญชัยสมรภูมิ (กรณีพิพาทกับอินโดจีน)
- พ.ศ.2486 เหรียญช่วยราชการเขตภายใน (คราวสงครามมหาเอเชียบูรพา)และปฐมจุลจอมเกล้า

ผลงานที่สำคัญ

- พ.ศ.2475 เป็นหนึ่งในคณะผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อทำการสำเร็จได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร
- ปราบกบฏบวรเดช เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2476
- ท่านได้สร้างคุณงามความดีให้แก่เหล่าทหารปืนใหญ่ และกองทัพบกไว้นานัปการ
ค่ายพหลโยธิน ซึ่งตั้งที่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จึงได้รับการพระราชทานนามให้เป็นอนุสรณ์แก่ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา สืบมาจนทุกวันนี้

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech