Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

จอมพล หลวงพิบูลสงคราม ( จอมพล แปลก พิบูลสงคราม )

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 12
past commander12

จอมพล หลวงพิบูลสงคราม ( จอมพล แปลก พิบูลสงคราม )
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 12
( ระหว่าง 4 มกราคม 2481 - 5 สิงหาคม 2487
ผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทย ระหว่าง 9 พฤศจิกายน 2490 - 25 พฤศจิกายน 2490
ผู้บัญชาการทหารบก ระหว่าง 25 พฤศจิกายน 2490 - 15 พฤษภาคม 2491 )


วันเกิด 14 กรกฎาคม 2440 อสัญกรรม 11 มิถุนายน 2507

เป็นบุตรนายขีด และนางสำอางค์ ขีตตะสังคะ ภริยาคือ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม

การศึกษา

- ศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี
- พ.ศ.2452 – 2458 ศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก
- พ.ศ.2464 ศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2467 ผลจากการสอบไล่ได้ที่ 1 ที่โรงเรียนเสนาธิการจึงได้ไปศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศส


ประวัติรับราชการ

- พ.ศ.2458 รับราชการในกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ 7 พิษณุโลก
- พ.ศ.2460 รับพระราชทานยศนายร้อยตรี
- พ.ศ.2462 ประจำกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ บางซื่อ
นายทหารคนสนิทของผู้บังคับบัญชากรมทหารปืนใหญ่ที่ 1
- พ.ศ.2466 ประจำกรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.2470 ประจำกรมจเรทหารปืนใหญ่
รับพระราชทานยศนายร้อยเอก
- พ.ศ.2471 หัวหน้ากองตรวจอากาศสำหรับใช้ทดลอง กรมจเรทหารปืนใหญ่
รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิบูลสงคราม
ประจำกรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.2472 ประจำกรมเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2473 รับพระราชทานยศนายพันตรี
- พ.ศ.2475 ประจำกรมจเรทหารบก
รองผู้บังคับการทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.2476 รับพระราชทานยศนายพันโท
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายยุทธการ
รองผู้บัญชาการทหารบก
รองผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 1
- พ.ศ.2477 รับพระราชทานยศนายพันเอก
รองผู้บัญชาการทหารบก
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
- พ.ศ.2481 นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2482 รับพระราชทานยศนายพลตรี นายพลเรือตรี นายพลอากาศตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- พ.ศ.2483 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และแม่ทัพบก
- พ.ศ.2484 รับพระราชทานยศจอมพล จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ
ต่อมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพิเศษ และผู้บัญชาการทหารอากาศพิเศษ
- พ.ศ.2487 ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพบก
- พ.ศ.2488 พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
ถูกปลดประจำการเป็นนายทหารกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัด
- พ.ศ.2490 ผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทย (9 - 25 พฤศจิกายน 2490)
ผู้บัญชาการทหารบก (25 พฤศจิกายน 2490 - 15 พฤศจิกายน 2491)
- พ.ศ.2491 นายกรัฐมนตรี ต่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และในปีเดียวกัน กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2492 นายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- พ.ศ.2494 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- พ.ศ.2495 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ต่อมาเป็นจเรทหาร
- พ.ศ.2496 จเรทหารทั่วไป
- พ.ศ.2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
- พ.ศ.2498 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ.2500 นายกรัฐมนตรี ต่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ

- ราชการสนามในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
- ราชการสนามในกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา
- พ.ศ. 2473 นายทหารประจำพระองค์ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์
- พ.ศ.2476 ราชองครักษ์พิเศษ
- พ.ศ.2479 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2491 นายทหารพิเศษ ประจำกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ
เป็นสมาชิกวุฒิสภา
ประธานกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.2492 ประธานกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2494 สภานายกกิตติมศักดิ์ในคณะลูกเสือแห่งชาติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท 2
- พ.ศ.2495 ประธานกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2497 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการสาขาเศรษฐกิจการพานิชใน สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ประธานกรรมการจัดที่ดินเพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม
- พ.ศ.2498 นายกองใหญ่ กองอาสารักษาดินแดน
พ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องจากกราบถวายบังคมลาออก
ประธานกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2500 ประธานกรรมการในคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน

- พ.ศ.2454 เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6
- พ.ศ.2468 เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7
- พ.ศ.2472 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2474 จตุถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญที่ระลึกงานฉลองพระนคร
- พ.ศ.2477 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน
- พ.ศ.2480 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2481 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2483 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2484 เหรียญชัยสมรภูมิ (ในกรณีพิพาทกับอินโดจีน) และนพรัตนราชวราภรณ์
- พ.ศ.2485 ปฐมจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยสายสร้อยทองคำ และรัตนวราภรณ์
- พ.ศ.2486 เหรียญช่วยราชการเขตภายใน (สงครามมหาเอเชียบูรพา)
เหรียญชัยสมรภูมิ ( สงครามมหาเอเชียบูรพา) เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
- พ.ศ.2487 เหรียญกล้าหาญ (สงครามมหาเอเชียบูรพา)
- พ.ศ.2499 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2500 เหรียญราชการชายแดน

ผลงานที่สำคัญ

- เป็นหัวหน้าผู้หนึ่งในคณะราษฎร์ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
- ปราบปรามกบฏบวรเดช พ.ศ.2476
- ราชการสนามในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
- ราชการสนามสงครามมหาเอเชียบูรพา
- ได้สร้างคำขวัญ “เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย” ขึ้นปลุกใจประชาชน ได้สร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และจัดตั้งยุวชนทหาร ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีอยู่ให้ทันสมัย ที่สำคัญคือได้เปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็นประเทศไทย และปรับปรุงการใช้ภาษาไทย ท่านได้ดำเนินการอีกหลายประการเพื่อสร้างสำนึกของความเป็นชาตินิยม

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech