Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

จอมพล ประภาส จารุเสถียร

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 18
past commander18

จอมพล ประภาส จารุเสถียร
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 18
( ระหว่าง 1 ตุลาคม 2507 - 1 ตุลาคม 2516 )


วันเกิด 25 พฤศจิกายน 2455 อสัญกรรม 18 สิงหาคม 2540
เป็นบุตรอำมาตย์เอก พระยาพายัพพิริยะกิจ (เป้า จารุเสถียร) และคุณบัวตอง ณ ลำปาง
ภริยาคือ ท่านผู้หญิงไสว จารุเสถียร

การศึกษา
- อายุ 6 ปี ศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จนจบมัธยมปีที่ 3
- สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 3 จากโรงเรียนวัดสามพระยา เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 ปี และกลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดสามพระยา จนจบชั้นมัธยมปีที่ 6
- พ.ศ.2472 เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก
- พ.ศ.2476 นักเรียนทำการนายร้อยประจำกองพันทหารราบที่ 6

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2477 รับพระราชทานยศนายร้อยโท
- พ.ศ.2479 ย้ายไปรับราชการในกรมตำรวจ รับพระราชทานยศนายร้อยตำรวจเอก กลับเข้ารับราชการทหาร ประจำกองบัญชาการกองทัพบก ผู้บังคับหมวด กองพันทหารราบที่ 7
- พ.ศ.2480 รับพระราชทานยศนายร้อยเอก รองผู้บังคับกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 6
- พ.ศ.2481 นายทหารฝึกหัดราชการ โรงเรียนทหารราบที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
- พ.ศ.2482 รับพระราชทานยศนายพันตรี รองผู้บังคับกองร้อยที่ 2 กองพันทหารราบที่ 22 จังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ.2483 ผู้บังคับกองร้อยที่ 2 กองพันทหารราบที่ 22 ผู้บังคับกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 22
- พ.ศ.2484 รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 22
- พ.ศ.2487 รับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.2489 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2490 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11
- พ.ศ.2491 รับพระราชทานยศพันเอก ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1
- พ.ศ.2493 รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 1 และรองผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ
- พ.ศ.2494 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 1 ผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ
- พ.ศ.2495 รับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.2497 รองแม่ทัพภาค 1, รองผู้บัญชาการภาคทหารบกที่ 1, รักษาราชการ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 , รักษาราชการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 1 และรักษาราชการ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกรุงเทพ
- พ.ศ.2499 ที่ปรึกษากองทัพบก
- พ.ศ.2500 รับพระราชทานยศพลโท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แม่ทัพกองทัพภาคที่ 1
- พ.ศ.2501 รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ.2502 รับพระราชทานยศพลเอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาการทหารกรมเสนาธิการกลาโหม รักษาราชการแม่ทัพภาคกองทัพภาคที่ 1
- พ.ศ.2503 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2506 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับพระราชทานยศพลเรือเอก พลอากาศเอก รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รักษาราชการรองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2507 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2515 รักษาราชการตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ รับพระราชทานยศพลตำรวจเอก
- พ.ศ.2516 รับพระราชทานยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2483 ราชการสนามกรณีสงครามอินโดจีน
- พ.ศ.2488 ราชการสนามกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา
- พ.ศ.2489 ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2494 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
- พ.ศ.2503 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2505 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2506 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2507 ประธานกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแก่ภาษีอากร
ประธานกรรมการไฟฟ้านครหลวง รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อุปนายกสภาลูกเสือแห่งชาติ
ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการการพลังงานแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
- พ.ศ.2508 คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2509 ประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแก่ภาษีอากร
- พ.ศ.2510 ตุลาการศาลทหาร
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2511 ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ.2514 กรรมการขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
อุปนายกมูลนิธิสงเคราะห์เยาวชนในท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาประชาบาลนิติบุคคล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2515 ประธานกรรมการป้องกันภาวะการขาดแคลนข้าว
- พ.ศ.2516 นายทหารพิเศษประจำกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2477 เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ
- พ.ศ.2483 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2484 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2488 เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2489 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 4
- พ.ศ.2491 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2492 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2493 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 3
- พ.ศ.2496 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3
- พ.ศ.2499 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2500 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2502 ทุติยจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2503 ทุติยจุลจอมเกล้า (วิเศษ) เหรียญชัยสมรภูมิ (สงครามอินโดจีน)
- พ.ศ.2505 เหรียญลูกเสือสดุดี เหรียญชัยสมรภูมิ (คราวสงครามมหาเอเชียบูรพา)
- พ.ศ.2507 ปฐมจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2508 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 มหาโยธิน
- พ.ศ.2511 เหรียญราชการชายแดน เครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิตติมศักดิ์
- พ.ศ.2512 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2516 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 เสนางคะบดี

ผลงานสำคัญ
- พ.ศ.2476 เมื่อเกิดกบฏบวรเดช ได้นำกำลังทหารในบังคับบัญชากวาดล้างข้าศึกจนถึงนครราชสีมา และสามารถยิงเสนาธิการฝ่ายตรงข้ามถึงแก่ความตายที่ปากช่อง ผลงานครั้งนี้ทำให้ได้รับเหรียญกล้าหาญและบำเหน็จ 4 ขั้น
- พ.ศ.2492 เป็นกำลังหลักในการปราบปรามกบฎวังหลวง
- พ.ศ.2493 ปราบปรามกบฏแมนฮัตตัน
- พ.ศ.2508 ในฐานะผู้บัญชาการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ (ผบ.ปค.) ได้ออกคำสั่งที่ 1/08 ลง 17 ธันวาคม 2508 ให้จัดตั้งกองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่
1. สร้างศรัทธาให้ประชาชนนิยมรัฐบาล วิธีการของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐบาล
2. ปลูกฝังจิตใจประชาชนให้ต่อต้านการดำเนินงานของคอมมิวนิสต์
3. ทำลายล้างองค์การ และกำลังของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ให้หมดสิ้นไป

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech