Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 36

past commander36

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา


เกิด วันที่ 10 ตุลาคม 2492
ที่อยู่ปัจจุบัน 77/19 หมู่ 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
ภริยา นางกุลยา เผ่าจินดา
บุตร 1. นาย ยุทธพงษ์ เผ่าจินดา 2. นางสาว วิมลิน เผ่าจินดา

คุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการ
- พ.ศ.2508 โรงเรียนพันธะศึกษา แผนกมัธยม
- พ.ศ.2509 โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
- พ.ศ.2510 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10
- พ.ศ.2515 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 21

วุฒิการศึกษาเมื่อรับราชการแล้ว
- พ.ศ.2517 หลักสูตรชั้นนายร้อย โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- พ.ศ.2520 หลักสูตรชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- พ.ศ.2525 หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 61
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2536 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2544 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- พ.ศ.2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2546 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- พ.ศ.2517 เหรียญชายแดน
- พ.ศ.2518 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2
- พ.ศ.2525 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)
- พ.ศ.2530 เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2540 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.)
- พ.ศ.2543 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
- พ.ศ.2546 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- พ.ศ.2549 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- พ.ศ.2551 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ตำแหน่งราชการพิเศษ
- พ.ศ.2515 - 2517 ปฏิบัติราชการสงคราม บก.หน่วยผสม 333
- พ.ศ.2518 - 2519 ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
- พ.ศ.2521 – 2545 ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศในกองกำลังบูรพา
- พ.ศ.2525 – ปัจจุบัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชองครักษ์เวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ 
- พ.ศ.2545 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ ร.21 รอ.
- พ.ศ.2546 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ ร.2 รอ.
- พ.ศ.2546 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ ร.1 รอ.
- พ.ศ.2549 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ ร.11 รอ.

ยศทหาร
- พ.ศ.2515 ร้อยตรี
- พ.ศ.2517 ร้อยโท 
- พ.ศ.2520 ร้อยเอก
- พ.ศ.2524 พันตรี
- พ.ศ.2529 พันโท
- พ.ศ.2533 พันเอก
- พ.ศ.2545 พลตรี
- พ.ศ.2548 พลโท
- พ.ศ.2549 พลเอก

ตำแหน่ง
- พ.ศ.2515 ผู้บังคับหมวดอาวุธกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2520 นายทหารยุทธการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2524 รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2526 รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2529 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2533 เสนาธิการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2535 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2539 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2541 เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2541 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2545 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2546 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2547 รองแม่ทัพภาคที่ 1
- พ.ศ.2548 แม่ทัพภาคที่ 1  
- พ.ศ.2549 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2550 ผู้บัญชาการทหารบก

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech