สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนปี’๖๒

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 หัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา ณ รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ย่านหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยในเวลา 14.00 น. ของวันดังกล่าว นายวัส ติงสมิตร ประธาน กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในการนี้ ประธาน กสม. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ด้านสิทธิเด็ก แด่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ซึ่งสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง เป็นองค์กรที่มีผลงานสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในพื้นที่จังหวัดระยอง

ทั้งด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ให้แก่ บุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย แบ่งตามประเภทรางวัล 6 ด้าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ด้านที่ 1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) หรือ เจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในการอุปการะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์ มายาวนานกว่า 20 ปี ด้านที่ 2 สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ได้แก่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ องค์กรศาสนาภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นความยุติธรรมและสันติ

ด้านที่ 3 สิทธิเด็ก ได้แก่ นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ผู้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงและถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การถูกบังคับค้าประเวณีและใช้แรงงาน ด้านที่ 4 การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ องค์กรที่มีบทบาทในการรณรงค์เพื่อให้สังคมเคารพความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

ด้านที่ 5 การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล ได้แก่ นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการช่วยเหลือและขจัดปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และด้านที่ 6 สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย ได้แก่ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ผู้มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิที่จำเป็น

นอกจากนี้ ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ได้มีการจัดเสวนา เรื่อง “สังคมจะดีเมื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” โดยผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ และพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 ด้วย

 

Read 27 times Last modified on Monday, 10 February 2020 09:47
Login to post comments
0.png3.png1.png2.png0.png3.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

callcenterv3