คปภ.ตั้ง ๖ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโคราช

Rate this item
(0 votes)

มาตรการที่ ๑ ออกคำสั่งขยายระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันชีวิตและประกันภัยสุขภาพ ให้กับผู้เอาประกันภัย ในกรณีครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก ๖0 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิม

มาตรการที่ ๒ ออกคำสั่งยกเว้นดอกเบี้ยและงดการตรวจสุขภาพกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน ๖ เดือน

มาตรการที่ ๓ ออกคำสั่งให้ในกรณีนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ อาจได้รับยกเว้นดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน ๖ เดือน

มาตรการที่ ๔ ออกคำสั่งอนุญาตให้ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบและใบอนุญาตตัวแทน นายหน้าประกันภัยสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๓ ได้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาพร้อมขอต่ออายุใบอนุญาตได้ ๑๕ วัน

มาตรการที่ ๕ บูรณาการร่วมกับบริษัทประกันภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเร่งรัดดำเนินการพิจารณาสินไหมทดแทน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเยียวยาอย่างทันท่วงที โดยตรวจพบว่าห้างเทอร์มินอล ๒๑ ได้ทำประกันภัยกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จำนวนเงินเอาประกันภัย ๕,๑๘๕ ล้านบาท และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก จำนวนเงินเอาประกันภัย ๔๖๔ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างส่งผู้สำรวจภัยเข้าไปประเมินความเสียหาย เพื่อเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้อย่างรวดเร็ว

ในส่วนผู้เสียชีวิต จำนวน ๒๙ ราย (ไม่รวมผู้ก่อเหตุ) พบว่า มีการทำประกันภัยไว้ทั้งสิ้น ๒๒ ราย จากบริษัทประกันภัย ๑๗ บริษัท ซึ่งขณะนี้ได้มีการจ่ายหรือเตรียมการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว สำหรับผู้บาดเจ็บที่มีการทำประกันภัยไว้ จะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามสัญญาประกันภัยอย่างเต็มที่ รวมถึงความเสียหายอื่นๆ อาทิ ความเสียหายของรถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายไว้ บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง จะเร่งการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายหลังจากที่หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบเสร็จสิ้น

มาตรการที่ ๖ สั่งการให้สำนักงาน คปภ. (ส่วนกลาง) บูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค ๔ (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ และร่วมงานศพผู้เสียชีวิต ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน

 

Read 19 times Last modified on Wednesday, 12 February 2020 15:41
Login to post comments
0.png3.png1.png1.png6.png8.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

callcenterv3