Saturday, 11 January 2020 10:35

การต่อต้านการก่อการร้าย, อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง และภัยคุกคามในแบบลูกผสม

Rate this item
(0 votes)
hybrid v2

การต่อต้านการก่อการร้าย, อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง และภัยคุกคามในแบบลูกผสม Counterterrorism, WMD & Hybrid Threat

การก่อการร้าย ได้ถูกพัฒนาจนเป็นกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มหัวรุนแรงทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย หรือการข่มขู่ เพื่อสร้างความหวาดกลัว และบีบบังคับให้รัฐบาลหรือสังคม ได้รับรู้ถึงอุดมการณ์ทางการเมือง สังคม อาชญากรรม เศรษฐกิจ และความเชื่อทางศาสนาต่างๆ ของกลุ่มผู้ก่อการร้าย

Terrorism has evolved as a preferred tactic for ideological extremists around the world, directly or indirectly affecting millions of people. Terrorists use many forms of unlawful violence or threats of violence to instill fear and coerce governments or societies to further a variety of political, social, criminal, economic, and religious ideologies.

hybrid v2

ภัยคุกคามในรูปแบบลูกผสม มีลักษณะที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยใช้กำลังตามแบบ กำลังไม่ตามแบบ รวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆ ของการก่ออาชญากรรมอย่างผสมผสานกัน ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

A hybrid threat is the diverse and dynamic combination of regular forces, irregular forces, and/or criminal elements all unified to achieve mutually-benefiting effects.

การต่อต้านการก่อการร้าย คือ กิจกรรมและการปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเอาชนะองค์กรและเครือข่ายของผู้ก่อการร้าย โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายไม่สามารถปลูกฝังความกลัว และไร้ซึ่งอำนาจในการบีบบังคับรัฐบาล หรือสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่มดังกล่าว

Counterterrorism activities and operations are taken to neutralize terrorists, their organizations, and networks in order to render them incapable of using violence to instill fear and coerce governments or societies to achieve their goals.

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง คืออาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.) หรืออาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตและความเสียหายอย่างมากได้

Weapons of mass destruction (WMD) are chemical, biological, radiological, or nuclear (CBRN) weapons or devices capable of a high order of destruction and/or causing mass casualties.

Image

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง คือ หน่วยงาน สิ่งปลูกสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก หรือทรัพย์สินของชาติ ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินการทางโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคม

Critical infrastructure is a term used by governments to describe assets that are essential for the functioning of a society and economy - the infrastructure.

Image

การป้องกัน คือ การรักษา ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการอยู่รอด ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางทหารและที่มิใช่ทางทหารในด้าน กำลังพล, ยุทโธปกรณ์, สิ่งอำนวยความสะดวก, ข้อมูลข่าวสาร และโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีที่ตั้งอยู่ทั้งภายในหรือภายนอกขอบเขตของพื้นที่ปฏิบัติการ

Protection is the preservation of the effectiveness and survivability of mission-related military and nonmilitary personnel, equipment, facilities, information, and infrastructure deployed or located within or outside the boundaries of a given operational area.

Image

การบริหารจัดการผลกระทบ หมายถึงมาตรการป้องกัน ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน, การฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ และให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ภาครัฐ, ภาคธุรกิจ และพลเรือนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย

Consequence management refers to measures to protect public health and safety, restore essential government services, and provide emergency relief to governments, businesses, and individuals affected by the consequences of terrorism....

ดาวน์โหลด
Read 818 times Last modified on Friday, 20 March 2020 11:44
Login to post comments
3.png8.png9.png2.png1.png4.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click