01.png
structure.png
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก

>> ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานธุรการให้กับผู้บัญชาการทหารบก ผู้ช่วยผู้บัญชการทหารบก เสนาธิการทหารบก และผู้ดำรงตำเหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมาย ตลอดจนดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก

>> ที่อยู่ :  ถนนราชดำเนินนอก  แขวงบางขุนพรหม 
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

กรมกำลังพลทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก

>> เป็นกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบกซึ่งรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทัพบกทั้งปวง ตามลักษณะและขอบเขตของงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ได้แก่ การกำหนดความต้องการและการคัดสรรกำลังพล, การใช้และการควบคุมกำลังพล, การพัฒนากำลังพล, การอนุรักษ์กำลังพล และการพ้นจากราชการ

>> ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

กรมข่าวทหารบก
กรมข่าวทหารบก

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย การทูตฝ่ายทหารบกไทยในต่างประเทศ การติดต่อกับทูตฝ่ายทหารบกต่างประเทศในประเทศไทย การพิธีการทูตที่กองทัพบกต้องร่วมด้วย การฝึกและศึกษาของเจ้าหน้าที่ข่าวของกองทัพบก การเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางทหารสำหรับปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดความต้องการและควบคุมการแจกจ่ายแผนที่ทหาร

>> ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

กรมยุทธการทหารบก
กรมยุทธการทหารบก

>> มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านยุทธการในเรื่องการจัดเตรียมกำลังและการใช้กำลังของกองทัพบก การดำเนินงานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร ตลอดจนแนะนำและกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านยุทธการของหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก มีเจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

>> ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับงานส่งกำลังบำรุงทั้งปวง การฝึกและศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก ตลอดจนแนะนำและกำกับดูแลฝ่ายยุทธบริการ และฝ่ายกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก

 >> ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

กรมกิจการพลเรือนทหารบก
กรมกิจการพลเรือนทหารบก

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือนและงานที่ได้รับมอบหมายที่ดำเนินต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการปกครอง การฝึกศึกษาในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก ตลอดจนแนะนำและกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการพลเรือนของหน่วยต่างๆของกองทัพบก

>> ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สำนักงานปลัดบัญชี
สำนักงานปลัดบัญชี

>> มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการงบประมาณ การบัญชี การเงิน การตรวจสอบภายใน และการบริหารทรัพยากร รวมไปถึงการกำกับดูแลกรมการเงินทหารบก และสำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก

>> ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

กรมสารบรรณทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก

>> ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและพิธีการ ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการกำลังพล และธุรการกำลังพลตามที่กองทัพบกกำหนด กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าทหาสารบรรณ

>> ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

กรมการเงินทหารบก
กรมการเงินทหารบก

>> ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก รับ จ่าย และเก็บรักษาาเงินและการบัญชีของกองทัพบก ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารการเงิน

>> ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

กรมการสารวัตรทหารบก
กรมการสารวัตรทหารบก

>> มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และกำกับการ เกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัย การจับกุมทหารกระทำความผิด การเรือนจำทหาร การรักษาความปลอดภัย การจราจรในกิจการทหาร การฝึกและศึกษาวิชาเหล่าทหารสารวัตร การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหาร การป้องกันและการวิจัยอาชญากรรมในกองทัพบก และในยามสงคราม มีหน้าที่พิจารณา อำนวยการเกี่ยวกับ ทหารพลัดหน่วย เชลยศึก ชนชาติศัตรู และผู้ลี้ภัย

>> ที่อยู่ : ซอยโยธี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กรมจเรทหารบก
กรมจเรทหารบก

>> มีหน้าที่ ตรวจราชการ สืบสวนสอบสวน ในเรื่องเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ และราชการของหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก การสืบสวนสอบสวน และพิจารณา เรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการของกองทัพบก

>> ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

กรมสวัสดิการทหารบก
กรมสวัสดิการทหารบก

>> หน้าที ดำเนินการในเรื่องการบำรุงขวัญทหาร ข้าราชการและครอบครัวในกองทัพบก ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ่งได้แก่ ให้คำปรึกษาหารือแก่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการช่วยเหลือฝ่ายอำนวยการ ในการกำหนดแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ควบคุมกิจการสวัสดิการในหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก วางแผน อำนวยการ และกำกับดูแลการฝึกศึกษา และการแข่งขันกีฬาของกองทัพบก

>> ที่อยู่ : ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

>> เตรียมกำลังสำรองให้แก่กองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเยาวชนของชาติ อันได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร

>> ที่อยู่ : ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทั้งในด้านหลักการและด้านยุทโธปกรณ์ ตามที่กองทัพบกกำหนด ตลอดจนดำเนินการ กำหนดและรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ภายในกองทัพบก

>> ที่อยู่ : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก

>> ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน โดยอิสระ เพื่อประเมินค่าประสิทธิผลในการควบคุมและบริหารทรัพยากรตามความมุ่งหมายของกองทัพบก

>> ที่อยู่ : ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก
สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านกฏหมาย ของกองทัพบกให้คำปรึกษาทางกฎหมายของกองทัพบก สืบสวนคดี ตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับวินัยทหาร การใช้กำลังทหาร และตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ ของกองทัพบกตลอดจนควบคุมวิทยาการของนายทหารพระธรรมนูญในกองทัพบก

>> ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

กรมดุริยางค์ทหารบก
กรมดุริยางค์ทหารบก

>> ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการดนตรี การฝึกศึกษา วิทยาการ การพัฒนาดนตรี ปฏิบัติการแสดงดนตรีของกองทัพบก

>> ที่อยู่ : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กรมสรรพาวุธทหารบก
กรมสรรพาวุธทหารบก

>> ภารกิจหน้าที่ในการจัดเตรียมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและยุทโธปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพ

>> ที่อยู่ : ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กรมแพทย์ทหารบก
กรมแพทย์ทหารบก

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กับกับการ ดำเนินการวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การบริการ พยาธิวิทยา การส่งเสริมสุขภาพ เวชกรรมป้องกัน ทันตกรรม และการรักษาพยาบาล ให้การศึกษาอบรม และดำเนินการฝึก นักเรียนแพทย์ และนักเรียนพยาบาลตามที่กองทัพบกมอบหมาย กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารแพทย์ และการบริการทางการแพทย์ในการอนุรักษ์กำลังรบ ครอบครัว และประชาชน (Conserve the Fighting Forces, Families and People)

>> ที่อยู่ : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กรมการขนส่งทหารบก
กรมการขนส่งทหารบก

>> มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการบริการสิ่งอุปกรณ์ขนส่ง กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารขนส่ง มีเจ้ากรมการขนส่งทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

>> ที่อยู่ : ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กรมพลาธิการทหารบก
กรมพลาธิการทหารบก

>> มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการบริการ กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารพลาธิการ มีเจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

>> ที่อยู่ : ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

กรมยุทธโยธาทหารบก
กรมยุทธโยธาทหารบก

>> มีภารกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค งานอสังหาริมทรัพย์ และการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา มีส่วนราชการเพื่อรองรับงานตามภารกิจ

>> ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรมการสัตว์ทหารบก
กรมการสัตว์ทหารบก

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต จัดหา ส่งกำลัง ซ่อมบำรุง บริการ สุขาภิบาล เวชกรรมป้องกัน รักษาพยาบาล บำรุงรักษา และผสมพันธุ์สัตว์ การเสบียงสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้สัตว์ และการเกษตรของกองทัพบก และกำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารการสัตว์

>> ที่อยู่ : ค่ายทองฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

กรมการทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุงและการบริการ ในกิจการของเหล่าทหารสื่อสาร ทั้งยังวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสาร กิจการโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวง สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาและการสื่อสารตลอดจนสนับสนุนสงครามข่าวสารของกองทัพบก กำหนดหลักนิยมและทำตำรา รวมทั้งการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารสื่อสาร

>> ที่อยู่ : ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

>> อำนวยการและดำเนินการฝึกและศึกษา อบรมกำลังพลของกองทัพบก และหน่วยอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องตามนโยบายของกองทัพบก และปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึกศึกษาอบรมในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก

>> ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

>> ผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักตรงตามคุณลักษณะที่กองทัพบกต้องการ เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร สร้างองค์กรความรู้ทางวิชาการ วิชาทหาร การวิจัย และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหาร
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

>> ที่อยู่ : ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง นครนายก 26001

กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก

>> ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ สนับสนุน และตรวจตราเกี่ยวกับการฝึกและศึกษาของบุคคลและหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก ทั้งในและนอกกองทัพบก รวมทั้งในต่างประเทศ อำนวยการฝึกและศึกษาวิทยาการเหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ และการอนุศาสนาจารย์ของกองทัพบก

>> ที่อยู่ : ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ศูนย์การบินทหารบก
ศูนย์การบินทหารบก

>> อำนวยความสะดวกและดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับ กิจการบินทหารบกให้กับกำลังพลของกองทัพบก และเหล่าอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอแนะและให้คำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการบินทหารบกให้กับหน่วยและสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการบินนิรภัยการบินของกองทัพบก ศึกษา วิจัยและพัฒนาตลอดจนรวบรวมสถิติเกี่ยวกับ กิจการบินทหารบก

>> ที่อยู่ : ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160

กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 1

>> มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ กำกับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม

>> ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10200

กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 2

>> มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ กำกับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม

>> ที่อยู่ : ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง นครราชศรีมา 30000

กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 3

>> มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ กำกับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม

>> ที่อยู่ : ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000

กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 4

>> มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ กำกับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม

>> ที่อยู่ : ค่ายวชิราวุท อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000

กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 1

>> มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ กำกับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม

>> ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10200

กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 2

>> มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ กำกับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม

>> ที่อยู่ : ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง นครราชศรีมา 30000

กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 3

>> มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ กำกับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม

>> ที่อยู่ : ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000

กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 4

>> มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ กำกับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม

>> ที่อยู่ : ค่ายวชิราวุท อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

>> มีภารกิจในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและปฏิบัติการ เกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษทั้งปวง รวมทั้งดำเนินการวิจัย พัฒนาหลักนิยมเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ

>> ที่อยู่ : ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อำเภอเมือง ลพบุรี 15000

กองพลทหารปืนใหญ่
กองพลทหารปืนใหญ่

>> ให้การสนับสนุน หน่วยกำลังรบของกองทัพบกด้วยการยิง และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่กองทัพบกกำหนด

>> ที่อยู่ : ค่ายพิบูลสงคราม อำเภอเมือง ลพบุรี 15160

หน่วยข่าวกรองทางทหาร
หน่วยข่าวกรองทางทหาร

>> รับผิดชอบในการปฏิบัติการข่าวสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการทางยุทธวิธี ทั้งในภารกิจป้องกันประเทศ และภารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

>> ที่อยู่ : ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กองพลทหารช่าง
กองพลทหารช่าง

>> ภารกิจหลักกองพลทหารช่าง คือ ปฏิบัติงานก่อสร้างขนาดใหญ่และงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในเขตยุทธบริเวณ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศในยามปกติ

>> ที่อยู่ : ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง ราชบุรี 70000

กองร้อยวิทยาศาสตร์ ที่ 1
กองร้อยวิทยาศาสตร์ ที่ 1

>> ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทาง เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ แก่หน่วยกำลังรบของกองทัพบก เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

>> ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

>> การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนสงครามกองโจร การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการบ่อนทำลาย การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนกําหนดการปราบปรามกองกําลังติดอาวุธ การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการต่อต้านและตอบโต้การก่อการ้าย การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชน

>> ที่อยู่ : ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อำเภอเมือง ลพบุรี 15000

กรมการทหารช่าง
กรมการทหารช่าง

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำกำกับการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการบริการสิ่งอุปกรณ์สายทหารช่าง การก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารช่าง มีเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

>> ที่อยู่ : ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง ราชบุรี 70000

กรมสรรพาวุธทหารบก
กรมสรรพาวุธทหารบก

>> ภารกิจหน้าที่ในการจัดเตรียมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและยุทโธปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพ

>> ที่อยู่ : ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กรมแพทย์ทหารบก
กรมแพทย์ทหารบก

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กับกับการ ดำเนินการวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การบริการ พยาธิวิทยา การส่งเสริมสุขภาพ เวชกรรมป้องกัน ทันตกรรม และการรักษาพยาบาล ให้การศึกษาอบรม และดำเนินการฝึก นักเรียนแพทย์ และนักเรียนพยาบาลตามที่กองทัพบกมอบหมาย กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารแพทย์ และการบริการทางการแพทย์ในการอนุรักษ์กำลังรบ ครอบครัว และประชาชน (Conserve the Fighting Forces, Families and People)

>> ที่อยู่ : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กรมยุทธโยธาทหารบก
กรมยุทธโยธาทหารบก

>> มีภารกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค งานอสังหาริมทรัพย์ และการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา มีส่วนราชการเพื่อรองรับงานตามภารกิจ

>> ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ดำเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการบริการ กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับการปฏิบัติการ และการป้องกันทางนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และกิจการวิทยาศาสตร์ของกองทัพบก

>> ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรมการทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุงและการบริการ ในกิจการของเหล่าทหารสื่อสาร ทั้งยังวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสาร กิจการโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวง สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาและการสื่อสารตลอดจนสนับสนุนสงครามข่าวสารของกองทัพบก กำหนดหลักนิยมและทำตำรา รวมทั้งการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารสื่อสาร

>> ที่อยู่ : ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กรมพลาธิการทหารบก
กรมพลาธิการทหารบก

>> มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการบริการ กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารพลาธิการ มีเจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

>> ที่อยู่ : ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

กรมการขนส่งทหารบก
กรมการขนส่งทหารบก

>> มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการบริการสิ่งอุปกรณ์ขนส่ง กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารขนส่ง มีเจ้ากรมการขนส่งทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

>> ที่อยู่ : ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กรมการสัตว์ทหารบก
กรมการสัตว์ทหารบก

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต จัดหา ส่งกำลัง ซ่อมบำรุง บริการ สุขาภิบาล เวชกรรมป้องกัน รักษาพยาบาล บำรุงรักษา และผสมพันธุ์สัตว์ การเสบียงสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้สัตว์ และการเกษตรของกองทัพบก และกำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารการสัตว์

>> ที่อยู่ : ค่ายทองฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

กองพลทหารช่าง
กองพลทหารช่าง

>> ปฏิบัติงานก่อสร้างขนาดใหญ่และงานพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งในยุทธบริเวณ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศในยามปกติ

>> ที่อยู่ : ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง ราชบุรี 70000

กองพลพัฒนา
กองพลพัฒนา

>> วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการ และควบคุมดูแลการปฏิบัติ การส่งเสริมสันบสนุนและดำเนินการพัฒนาประเทศทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การทหาร และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนการป้องกันและให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติอื่น ๆ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

>> ที่อยู่ : ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี
ราชบุรี 70000

4.png3.png8.png8.png6.png7.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439    

X

Right Click

No right click