>>> Featured

Rate this item
(0 votes)

กิจกรรมประกวดผลงานภาพถ่าย และคลิปวีดีโอสั้น ประจำเดือน

ขอเชิญร่วมการประกวดภาพถ่าย และคลิปวีดีโอสั้น ในหัวข้อ
“กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”

ขยายความรายละเอียดในหัวข้อกิจกรรมตามมิติต่างๆ ดังนี้ :
๑. มิติพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. มิติการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การฝึกตามวงรอบประจำปี และการฝึกร่วมผสมต่างๆ
๓. มิติการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ


คำจำกัดความ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง บุคคลผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดซึ่งต้องปฏิบัติตามกติกาที่กำหนดไว้
ผลงาน หมายถึง ภาพ หรือ คลิปวิดีโอสั้น
ประกวดผลงาน หมายถึง กิจกรรมประกวดผลงานภาพถ่าย และคลิปวีดีโอสั้น ประจำเดือน
คณะกรรมการ หมายถึง กองทัพบก หรือคณะบุคคลที่ทำการตัดสินในการประกวด

การประกวด แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ ๑ ประกวดผลงานภาพถ่าย
ประเภทที่ ๒ ประกวดผลงานคลิปวีดีโอสั้น

กติกาในการส่งผลงานภาพ/คลิปวิดีโอสั้น เข้าประกวด
๑. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องในหัวข้อ “กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”
๒. ส่งผลงานพร้อมคำบรรยายสั้นๆ กระชับ ที่สื่อความหมายชัดเจน
๓. ถ่ายจากกล้อง Digital เช่น DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, กล้องสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ
๔. เป็นภาพ/คลิปวิดีโอสั้นที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๕. ส่งผลงานภาพถ่าย(สี) มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านพิกเซล ไม่เกิน คนละ ๓ ภาพ/เดือน พร้อมตั้งชื่อภาพ บอกสถานที่ คำบรรยายภาพสั้นๆ พร้อมส่งไฟล์ภาพ ในรูปแบบไฟล์ RAW หรือ .jpg ขนาดไฟล์ตามต้นฉบับ ไม่ทำการย่อ (Resize) หรือบีบไฟล์ ไม่ใส่ลายนํ้า เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆ บนภาพ
๖. ส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้น มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐มีความยาวไม่เกิน ๑-๓ นาที ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอและการถ่ายทำ ใช้สกุลไฟล์ .MP๔ มีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ Pixel (๑๐๘๐p)
๗. ผลงานภาพ/คลิปวิดีโอสั้นที่ส่งเข้าประกวด ปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพถ่ายให้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
๘. ผลงานภาพ/คลิปวิดีโอสั้น ที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน และต้องไม่ใช่ภาพที่เคยส่งขายในคลังภาพ (Stock Photo) ทั้งไทย และต่างประเทศ
๙. ผู้ส่งผลงานต้องเก็บต้องรักษาไฟล์ภาพ/คลิปวิดีโอสั้นต้นฉบับก่อนปรับแต่ง และหลังปรับแต่งในความละเอียดสูง (RAW/JPEG) กรณีกรรมการสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวเพื่อตรวจสอบได้
๑๐. ผู้ส่งผลงานผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๑. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดี
๑๒. ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล อันได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต
ผลงานภาพ/คลิปวิดีโอสั้น ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ ๒๕๖๐
๑๓. ในกรณีที่คณะกรรมการผู้จัดกิจกรรมตรวจพบ หรือทราบภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ และผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ
๑๔. กองทัพบก มีสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของกองทัพบก โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น

กำหนดส่งผลงาน
ผู้สนใจ สามารถส่งภาพถ่าย และคลิปวีดีโอเข้าประกวด ตามกติกาที่กำหนด โดยส่งไฟล์ผลงานแนบ Google ไดร์ฟ
ส่งมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยแนบรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
- สถานที่ที่ถ่าย
- วัน เดือน ปี ที่ถ่าย
- แนวความคิดคำบรรยายสั้นๆ ของผลงาน (ภารกิจ ตามหัวข้อของกิจกรรม)
- ชื่อ นามสกุล ผู้ถ่าย
- เบอร์โทรศัพท์
- Email

กำหนดส่งภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ ๑ ของเดือน จนถึงเที่ยงคืนวันสุดท้ายของเดือน

การประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์กองทัพบก www.rta.mi.th
ไม่เกินวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน

รางวัลการประกวด
เสื้อ Exclusive Smartsoldiers มูลค่ารวม ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
ประเภทที่ ๑ ภาพถ่าย จำนวน ๓ รางวัล/เดือน รางวัลละ ๑ ตัว
ประเภทที่ ๒ คลิปวีดีโอสั้น จำนวน ๓ รางวัล/เดือน รางวัลละ ๑ ตัว

*การพิจารณาการให้รางวัลของคณะกรรมการ ถือเป็นผลการพิจารณาที่สิ้นสุด

Read 465 times Last modified on Tuesday, 24 March 2020 14:50
More in this category: « >>> >>> »
Login to post comments
0.png9.png0.png9.png8.png3.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

callcenterv3