About CIO

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
General Teerawat Boonyawat
เสนาธิการทหารบก
Chief of Staff/CIO

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ CIO ทบ.
สำนักงานเสนาธิการทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.02-280-2445-7 (ทบ. 97745-48)

คำกล่าวของ CIO
กองทัพบกได้ตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยราชการภายในกองทัพบกให้เกิดประโยชนสูงสุด จึงได้กําหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก มาตั้งแต่ พ.ศ.2547 จนถึงปจจุบัน เพื่อให้หนวยราชการของกองทัพบกใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการ และดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อยางเหมาะสมตอเนื่อง และเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ในปจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยได้กําหนดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร พ.ศ.2557 - 2561 เพื่อบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยราชการภายในกองทัพไทยประกอบดวยยุทธศาสตรหลักรวม 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหมีความมั่นคงปลอดภัย ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการขอมูลรวมกัน ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน การอํานวยการ และยุทธศาสตรพัฒนาสงเสริมการเรียนรู้ของกําลังพลซึ่งนับวามีความสอดคลอง เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการดําเนินการของกองทัพบกที่ผานมา โดยกองทัพบกสามารถ แสวงประโยชน์จากแนวทางดังกล่าว ในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก ฉบับต่อไป เพื่อขยายผลการพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในกองทัพบก และรวมถึงการใช้งานรวมกับหนวยราชการอื่นภายในกองทัพไทยได้อยางเป็นรูปธรรม
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพบก เป็นไปดวยความเรียบร้อยมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีขีดความสามารถรองรับความตองการใช้งาน ของหน่วยราชการของกองทัพบกและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกองทัพไทย อย่างเหมาะสม กองทัพบกจึงได้กําหนดแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 - 2561 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใชเป็นกรอบแนวทาง ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรหลัก 4 ด้าน ของกองทัพไทย และดํารงความต่อเนื่องในการ พัฒนา บูรณาการ และใช้งานด้านโครงสรางพื้นฐาน ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล เครื่องมือ อุปกรณ์โปรแกรมประยุกต์ ฐานขอมูลการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการ พัฒนากําลังพลให้มีขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป

วิสัยทัศน์ด้าน ICT ทบ.
“กองทัพบก เป็นกองทัพที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และทันสมัย ในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการปฏิบัติการด้านไซเบอร (Cyber Operations) และการปฏิบัติการที่ใช้เครือขายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO)”

พันธกิจด้าน ICT ทบ.
1. พัฒนาและบูรณาการโครงสรางพื้นฐานให้สามารถเชื่อมโยงและรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลขาวสารระหว่างหน่วยงานภายในกองทัพบก เหล่าทัพ กองบัญชาการ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และหนวยงานราชการอื่นได้อยางรวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได้
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความตระหนักรู้ เชี่ยวชาญ กาวทันและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได้อยางมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือขายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO)
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วย การอํานวยการ และสนับสนุนการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา
5. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
6. เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อลดและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบของ “สงครามไซเบอร์” (Cyber Warfare)
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ทบ.
1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร กองทัพบก
1.1 วิสัยทัศน์
“กองทัพบก เป็นกองทัพที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และทันสมัย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ (Cyber Operations) และการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO )”
1.2 พันธกิจ
1.2.1 พัฒนาและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถเชื่อมโยงและรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภายในกองทัพบก เหล่าทัพ กองบัญชาการ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานราชการอื่นได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได้
1.2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักรู้ เชี่ยวชาญ ก้าวทันและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Center Operation : NCO)
1.2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วย การอำนวยการ และสนับสนุนการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา
1.2.5 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.2.6 เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อลดและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบของ “สงครามไซเบอร์”(Cyber Warfare)
1.2.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่งคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการอำนวยการและการใช้กำลังทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของกำลังพลเพื่อมุ่งไปสู่การพึงพาตนเอง

นโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก (ปี 59)
ข่าวสารจาก CIO
กองทัพบก ไดปฏิบัติตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545 - 2549) และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2542 - 2546) โดยการจัดทําแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพบก ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2547 - 2549) และ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2554) และขยายระยะเวลาการใชงานจนถึงป พ.ศ.2556 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับหนวยราชการภายใน กองทัพบก
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก ฉบับที่ 1 พ.ศ.2547 - 2549 ไดกําหนดวิสัยทัศน์ : “กองทัพบกนําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาพัฒนา องคกรไปสู่กองทัพบกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Army) โดยให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สามารถรับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อยางมีประสิทธิภาพ” ประกอบด้วยแนวทางการดําเนินการ รวม 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลให้กับหนวยงาน และกําลังพลของกองทัพบก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนขอมูลทั้งภายในและภายนอกกองทัพบก ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นฐานข้อมูลในการ บริหารงานและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกระดับอยางทั่วถึง ยุทธศาสตร์การปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและระเบียบคําสั่งให้สอดคลองกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา สนับสนุนการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์การมีส่วนรวมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหา สังคมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแลกเปลี่ยนขอมูลข่าวสารกับหน่วยต่างๆ ภายในกองทัพบก นอกจากนั้นในห้วงปี พ.ศ.2551 - 2554 กองทัพบกได้จัดทําแผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพบก ฉบับที่ 2 และขยายระยะเวลาการใช้งานจนถึงปี พ.ศ.2556 โดยกําหนดวิสัยทัศน์ : “กองทัพบกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยลดภาระงาน มิใช่เพิ่มภาระงานโดยกําลังพลและหน่วยของกองทัพบกสามารถติดตอสื่อสารกันได้ ทุกที่ ทุกเวลา และทุกรูปแบบที่ตองการ” ประกอบด้วยแนวทางการดําเนินการรวม  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรางพื้นฐานยุทธศาสตร์ด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ ข้อมูล ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงานรวมกัน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัย ยุทธศาสตร์ด้าน ขีดความสามารถของกําลังพล และยุทธศาสตร์ดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

 

3.png8.png9.png2.png6.png3.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click