Army Video

Army Video (2)

 

“ด้วยพระปรีชาด้านการทูต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงนำพาสยามประเทศ ให้คงความเป็นเอกราช”

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงตระหนักถึงปัญหาภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก จึงได้ทรงเตรียมการรับมืออย่างเป็นขั้นตอน โดยทรงยึดแนวทางสืบเนื่องจากสมเด็จพระราชบิดา นั่นคือ ทรงปรับปรุงขนบธรรมเนียมประเพณี ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวสยาม มิให้ต่างชาติมาดูหมิ่น ดูแคลน โดยได้ทรงเริ่มพัฒนาประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรม กับทั้งยังสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรรดาประเทศต่าง ๆ และทรงเดินทางไปยังประเทศซึ่งเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก เพื่อให้ข้าราชบริพารมีโอกาสศึกษาสภาพบ้านเมือง และรูปแบบการปกครองของเมืองเหล่านั้น ซึ่งจัดระเบียบแบบแผนเช่นเดียวกับเมืองเจ้าอาณานิคม ภายหลังได้เสด็จประพาสต่างประเทศอีกหลายครั้ง เพื่อทอดพระเนตรการศาล การทหาร แล้วทรงนำมาปรับรูปแบบใช้เพื่อให้เข้ากับสังคมไทย

 

“สยามในยุคจักรวรรดินิยม ในสายตาชาติตะวันตก"

ประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศ พระองค์ได้ทรงนำประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ ทั้งยังทรงนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศในหลายๆ ด้าน
ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าตราบถึงปัจจุบัน

4.png3.png8.png9.png3.png4.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439    

X

Right Click

No right click