กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

โรงพยาบาบค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด :

โรงพยาบาบค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ
คือ ที่นอนโฟมห้องกันแผลกดทับ เพื่อใช้เป็นในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์ประกาศเชิญชวน ส่งข้อมูลประกอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ของ กส.ทบ. จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียด :

กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์ประกาศเชิญชวน ส่งข้อมูลประกอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ของ กส.ทบ. จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเครื่องดำนาแบบเดินตาม

หัวข้อการประกาศ :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

รายละเอียด :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๕ รายการ คือ
๑. ท่อต่อเชื่อมท่อช่วยหายใจแบบตรง ชนิดใช้ครั้งเดียว (Catheter mount siraight,disposable)
๒. ท่อต่อเชื่อมท่อช่วยหายใจแบบปลายข้องอ ชนิดใช้ครั้งเดียว (Catheter mount double swivel elbow, disposable)
๓. ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว สำหรับเด็กโต (Pediatric Disposable Breathing Circuit)
๔. ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว สำหรับเด็กเล็ก (Neonate Disposable Breathing Circuit)
๕. สายช่วยหายใจพร้อมถุงดมยาสลบ ชนิดใช้ครั้งเดียว (Breathing Bag Set)
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร สนับสนุน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร สนับสนุน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 รายการ

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สำหรับงานจ้าง สายสื่อสาร การจ้างปรับปรุงชุดค้นหาทิศเป้าหมายสัญญาณดิจิตอล จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สำหรับงานจ้าง สายสื่อสาร การจ้างปรับปรุงชุดค้นหาทิศเป้าหมายสัญญาณดิจิตอล จำนวน 1 รายการ

หัวข้อการประกาศ :

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 9 รายการ

รายละเอียด :

กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 9 รายการ

หัวข้อการประกาศ :

กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

รายละเอียด :

กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ
- ชุดเครื่องจี้ปากมดลูกด้วยวความร้อน (Cervical Coagulator)
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ระบบตรวจ ติดตาม และระบุอัตลักษณ์ใบหน้า (Face Recognition) จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ระบบตรวจ ติดตาม และระบุอัตลักษณ์ใบหน้า (Face Recognition) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ชุดทดสอบวิทยุ ACR500 จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ชุดทดสอบวิทยุ ACR500 จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

3.png8.png9.png3.png0.png1.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click