กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียด :

กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย
๑. น้ำยาเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับการตรวจเชื้อไวรัส (Transport medium)
๒. น้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อ SARS-CoV2 (SARS-CoV-2 PCR reagent)
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายขนส่ง รายการเครื่องมือซ่อมบำรุงประจำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดหนัก แบบ 17 สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายขนส่ง รายการเครื่องมือซ่อมบำรุงประจำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดหนัก แบบ 17 สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

รายละเอียด :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ คือ
๑. ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกพร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก
๒. เครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าความถี่สูงควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ
๓. ชุดหัวตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ
๔. แผ่นกะโหลกไทเทเนียมเฉพาะบุคคล
๕. โลหะดามกระดูกขากรรไกรล่างเฉพาะบุคคล
๖. แผ่นไทเทเนียมเสริมกระดูกเบ้าตาเฉพาะบุคคล
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราวสายสื่อสาร สนับสนุน สกบ.กอ.รมน. จำนวน ๑ โครงการ และ ๑ รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราวสายสื่อสาร สนับสนุน สกบ.กอ.รมน. จำนวน ๑ โครงการ และ ๑ รายการ ได้แก่
๑. โครงการการบริหารจัดการข้อมูลความมั่นคงของ กอ.รมน.
๒. รายการจ้างพัฒนาระบบ LAN ของ กอ.รมน.
จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลของอุปกรณ์พร้อมกับรายละเอียดทางเทคนิคให้กับทางราชการ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะฯ
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ลิขสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบจัดการและวิเคราะห์ระบบเครือข่าย สนับสนุนให้กับ สกบ.กอ.รมน.

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ลิขสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบจัดการและวิเคราะห์ระบบเครือข่าย สนับสนุนให้กับ สกบ.กอ.รมน. ในการดำเนินการจัดหาประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์หน่วยทหารราบ สนับสนุน ยศ.ทบ.

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์หน่วยทหารราบ สนับสนุน ยศ.ทบ. ในการดำเนินการจัดหาประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่วิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่วิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการของกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียด :

กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ
1. เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระนาบเดี่ยวแบบทำงานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
2. เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดสมองและลำตัวชนิดสองระนาบ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดหาไว้ใช้ราชการในกองทัพบก จึงขอเชิญชวน ผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย ส่งข้อมูลคุณลักษณะ เทคนิคของสิ่งอุปกรณ์ให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ รถยนต์บรรทุกแบบ ๘ x ๘

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ รถยนต์บรรทุกแบบ ๘ x ๘ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

2.png9.png8.png9.png5.png3.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click