Super User

Super User

เมื่อ 14 ก.ค. 63 ป.21 พัน.20 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา จำนวน 10 นาย ร่วมกับ ทต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จว.อ.ต. เข้าทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้หลังที่ 3 ให้กับ นางอุ่นเรือน เณรแก้ว บ้านเลขที่ 79/2 ม.1 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแลฯ เป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งสภาพ ความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้า 95 % ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ที่ทำร่วมกัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 หลัง ทั้งนี้เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อ 14 ก.ค. 63, 0930 ฉก.ทพ.32 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมยุทโธปกรณ์การบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ 6 อำเภอโซนเหนือตอนบน (อ.สองแคว, อ.ท่าวังผา, อ.ปัว, อ.เชียงกลาง, อ.ทุ่งช้าง, อ.เฉลิมพระเกียรติ) ร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ เพื่อเป็นการเตรียมกำลังพล, เจ้าหน้าที่, ยานพาหนะ และเครื่องมือที่มีอยู่ ให้เกิดความพร้อม ในการปฏิบัติภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย และเป็นการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีฯ ณ สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จว.น.น.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ร่วมกับ จิตอาสาญาลัน นันบารู, ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อประชาสัมพันธ์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกัน และทำชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติด โดยมีจัดกิจกรรมในพื้นที่ อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

สำหรับเวทีประชาคม ชุมชนเข้มแข็ง ขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน เป็นการพูดคุยในเรื่องการส่งเสริมครัวเรือนสมาชิกชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การจัดตั้งกองทุนศรัทธาในหมู่บ้าน การดูแลเด็ก ๆที่ยังไม่ใช้ยาเสพติด/ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติด (ค่ายญาลันนันบารูจูเนียร์, ค่ายเยาวชนชาย - หญิง) การนำผู้เสพยา เข้าการบำบัดที่ โรงเรียนลูกผู้ชาย ตำบลบางมะรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ยัง อธิบายกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนในพื้นที่ ร่วมกับ จิตอาสาฯ และชาวบ้านในการช่วยกันป้องกันและดูแลการระบาดเรื่องยาเสพติดในพื้นที่เพื่ออนาคตที่ดีของเด็ก ๆ และเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดต่อไป ซึ่งจะมีการนัดการประชุมครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ 14 ก.ค. 63 ป.21 พัน.20 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา จำนวน 10 นาย ร่วมกับ ทต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จว.อ.ต. เข้าทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้หลังที่ 3 ให้กับ นางอุ่นเรือน เณรแก้ว บ้านเลขที่ 79/2 ม.1 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแลฯ เป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งสภาพ ความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก 

ทหารพราน 42 จัดทำ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้านภัย โควิด-19 ที่ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ กองร้อยทหารพรานที่ 4203 บ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้มีความรู้ในการทำแปลงเกษตร เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักสวนครัว เป็นการช่วยลดรายจ่าย ภายในครัวเรือน และมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคภายในหน่วย

กองทัพภาคที่ 1 โดย พล.ม.2 รอ. (ม.1 พัน.17 รอ.) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะครูโรงเรียนวัดโคกสังข์ (ประชานุกูล) ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ดำเนินการทำความสะอาดล้างพื้น ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 และปรับปรุงภูมิทัศน์ หลังจากโรงเรียนเปิดการศึกษา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดโคกสังข์ (ประชานุกูล) ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ก.ค.63 ศบภ.มทบ.25 จัดชุดช่าง ร่วมกับ อ.จอมพระ, อบต.จอมพระ และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือก่อสร้างบ้านผู้ยากจน ในพื้นที่ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จว.ส.ร. เป็นวันที่ 6 สร้างความพึงพอใจให้กับครอบครัวผู้ยากจนเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับท้องที่, ท้องถิ่น และมวลชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

พล.ร.2 รอ.โดย ร.2 รอ. จัดกำลังกองร้อยจิตอาสา ร.2 รอ. จำนวน 20 นาย ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 35 คน
จัดกิจกรรม “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม หมู่ที่ 5 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

"สร้างความสุข บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ยากไร้"
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัว นางสมัน หวลคนึง อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 291 ม.7 บ.คลองทราย ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งทางครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน ยายกับหลานที่ยังเล็กอยู่ #อย่างต่อเนื่อง!!
ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงที่พักอาศัย หน่วยได้จัดกำลังพลชุดช่างฯ ต่อเติมฝาผนังบ้านจนแล้วเสร็จ สามารถเข้าอาศัยอยู่ได้ โดยลักษณะของบ้านก่อนที่หน่วยจะเข้าช่วยเหลือปรับปรุง เป็นบ้านไม้ที่ยังสร้างไม่เสร็จ มีเฉพาะโครงไม้กับหลังคาที่มุงด้วยสังกะสี ยายกับหลานต้องอาศัยอยู่ด้วยความยากลำบาก ต่อไป #ฝนตกมาหนูไม่เปียกแล้วนะ!!
เป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมบ้าน มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น #ก่อนหน้านี้!!
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ArmyHeroสุภาพบุรุษนักรบ
#กองพันมหารราบที่2กรมทหารราบที่6

กช.โดย ช.11 พัน.111
ได้จัดชุด ชป.กร. และกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าไปรับซื้อ
ปลาดุก จำนวน 15 กก. และไข่ไก่จำนวน 3 แผง
จากนาง เตย ขันทอง เกษตรกร ณ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 8 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ตามโครงการ "กองทัพบก ช่วยเหลือเกษตรกร" เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร
ให้มีรายได้ พร้อมทั้งหน่วยได้ นำมาประกอบอาหารให้กับน้องๆพลทหารกองประจำการ ได้รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการครับ

Page 2 of 170
2.png5.png2.png6.png0.png9.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click