Image
Image

นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Royal Thai Army Cadets

“ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับดอกไม้ หอมยวลชวนจิตไซร้ ไป่มี” เส้นทางการเข้าสู่อาชีพทหาร สำหรับนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต้องผ่านความท้าทายทั้งในการฝึกและการศึกษา เพื่อขัดเกลาบุคคลจากนักเรียนพลเรือนไปสู่ทหารอาชีพและสุภาพบุรุษในเครื่องแบบอย่างแท้จริง   

"No path of flowers leads to glory" is one of the motto all CRMA Cadets remember in their hearts. They must be hardly trained and educated to become officers in the Army. With their abilities, they are gentlemen in uniform in the peacetime and honorable leader in the wartime.  Read more>>

นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

หมอทหาร “นักรบเสื้อกาวน์” หนึ่งในบุคลากรสำคัญที่ขาดไม่ได้ของกองทัพบกทั้งในช่วงปกติและยามสงคราม ในยามปกติ หมอทหารพร้อมอุทิศตนเพื่อรักษากำลังพล ครอบครัวและประชาชนผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลทหารทั่วประเทศตามจรรยาบรรณแพทย์ พร้อมกับความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาและปกครองกำลังพลในหน่วยทหารสายงานแพทย์ ในยามสงคราม หมอทหารถือเป็นผู้เสียสละซึ่งความปลอดภัยของตนเองเพื่อดูแลรักษากำลังพลอื่น ๆ อย่างแท้จริง

RTA Medic officers are sometimes called “Warriors in gown uniforms.” These indispensable types of soldiers dedicated themselves for curing RTA personnel, their families and other civilians in military hospital during peacetime period. Meanwhile during the missions or wartimes period, Medic officers are responsible for both leading the medical units and curing soldiers in dangerous situations. Read more>>

Image
Image

นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เสาหลักในการดูแลสุขภาพของข้าราชการทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป นักเรียนพยาบาลกองทัพบกทั้งชายและหญิง จะได้รับการปลูกฝังและฝึกสอนจรรยาบรรณความเป็นพยาบาลอาชีพ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ด้วยความมีวินัย นักเรียนพยาบาลกองทัพบกจึงถือเป็นบุคลากรคุณภาพสูงไม่เพียงแต่การปฏิบัติงานในกองทัพบกเท่านั้น แต่ยังเป็นบุคลากรที่เป็นที่ต้องการในสายงานพยาบาลของโรงพยาบาลต่าง ๆ อีกด้วย

RTA nursing students will soon be the backbone of the healthcare systems in the Royal Thai Army. These nursing students, both male and female, will be educated and trained to be the best in their careers. With their abilities and disciplines, they are highly demanded not only in RTA hospitals, but also in other civilian hospitals. Read more>>

นักเรียนนายสิบทหารบก
Royal Thai Army NCO Students

นักเรียนนายสิบทหารบก “กระดูกสันหลังของกองทัพบก” กำลังพลหลักของกองทัพบกที่ต้องผ่านการฝึกฝน ปลูกฝัง เสริมสร้างวินัย คุณลักษณะทหาร ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นลูกผู้ชายชาติทหาร

Sometimes, people would call RTA NCO Students “Backbone of the Royal Thai Army” because of their dedications to the Army. These well-trained students are equipped with military talented and “real soldiers” characteristics. Read more>>

Image
Image

บุคคลทั่วไปเข้าสู่การเป็นนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน
Officers, Non-commissioned Officers

กองทัพบกเปิดประตูต้อนรับบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทหารกองหนุน (จากการปลดประจำการจากพลทหารหรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร) หรือบุคคลพลเรือนที่ไม่มีพื้นฐานทางทหารมาก่อน ที่มีความตั้งใจจะเป็นทหารอาชีพ และมีความรู้ในสาขาวิชาที่กองทัพบกมีความต้องการ โดยเปิดรับสมัครสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคคลที่มีจิตใจและความพร้อมสามารถสมัครเข้าเป็นทหารของกองทัพบกตามความตั้งใจได้

The Royal Thai Army recruited reserves and civilians every year to join the army. We welcome real- intended reserves and civilians with specific educational backgrounds to join the army every year.

อาสาสมัครทหารพราน

อาสาสมัครทหารพราน นักรบประชาชนและกำลังพลประจำถิ่นผู้มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ปฏิบัติการ และมีความคุ้นเคยกับประชาชนในท้องถิ่น เป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน ตลอดจนพื้นที่เสี่ยงที่มีภัยคุกคามด้านความมั่นคง นักรบชุดดำถือเป็นผู้เสียสละที่อาสาเป็นแนวหน้าในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงให้ประเทศไทยมีความสงบร่มเย็นเสมอมา

Rangers are regared as "citizen soldiers" or "local soldiers" of the Royal Thai Army. These soldiers always stand at the frontline in the insecured areas or along the borderline to protect their beloved country. The black-uniformed soldiers are willing to sacrify themselves to protect the citizen and country's peace and security.

Image
Image

ทหารกองประจำการ (พลทหาร)
Private-ranked soldiers

น้องคนเล็กของกองทัพบก จุดเริ่มต้นของการฝึกฝนความเป็นลูกผู้ชาย ตลอดห้วงเวลาการเข้าเป็นทหารกองประจำการจะได้รับการปลูกฝังวินัย ความอดทน ความสามัคคี และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เมื่อผ่านการเข้ากองประจำการไปแล้วจะเป็นพลเรือนที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมต่อไป

Private-Ranked soldiers are regarded as the little brothers of the Royal Thai Army because of their young and agile features. Soon, they will be cultivated and educated with country’s and military’s norm such as discipline, endurance, unity and selflessness. After completing their term of services, they will be outstanding citizens in the country.

กำลังพลสำรองและนักศึกษาวิชาทหาร
Reserves and TROTCS

การเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารและการเป็นกำลังพลสำรองเมื่อสำเร็จการศึกษา เป็นการปลูกฝังวินัยและอบรมความรู้เบื้องต้นในวิชาทหารให้แก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความพร้อมในยามศึกสงคราม รวมถึงเป็นส่วนเติมเต็มให้กับสถาบันการศึกษาและโรงเรียนในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม “การเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้อะไรมากกว่าที่ท่านคิด”

Becoming Thai Reserve Officer Training Corps Students (TROTCs) would provide you with more benefits than you can realize. These TROTCs will become reserves after their training periods. During the wartime, these reserves will pay important roles in decisive battles. In the peacetime, the well-trained students are disciplined students in schools.

Image
Image

กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
Tempolary Assigned Reserves

กำลังพลประเภทใหม่ของกระทรวงกลาโหมและกองทัพบก สำหรับผู้ที่มีความรักชาติ มีใจรักความเป็นทหาร และต้องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ทหาร ทั้งนายทหารสัญญาบัตร (ยศร้อยตรีขึ้นไป) และนายทหารประทวน (ยศสิบตรีขึ้นไป) โดยปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างเป็นเวลา 4 ปี พร้อมเงินก้อนและสิทธิประโยชน์ในการสอบเข้าเป็นข้าราชการทหารหลังหมดสัญญา

The newly introduced type of soldiers in the army. The temporary assigned reserves are called on duty for Commissioned officers level and Non-Commissioned officers level for the period of 4 years. After they complete their term, lump sum amount of money and chance to be promoted to regular soldiers are their rewards. Read more>>

4.png3.png8.png8.png5.png2.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439    

X

Right Click

No right click