ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๗
อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อม สป.
สป. สาย ส. (โทร.ทบ.95367)
สป. สาย พธ.
สป. สาย กส.
สป. สาย ขส.
สป. สาย พ.
สป. สาย วศ.
สป. สาย ยย.
สป. สาย สก.
สป. สาย ช.
ป้ายทะเบียนสินทรัพย์
คำสั่งกรมการทหารสื่อสาร
  รายการแจกจ่ายสินทรัพย์ สาย ส.
คำสั่งกรมการทหารช่าง
  รายการแจกจ่ายสินทรัพย์ สาย ช.
คำสั่งกรมยุทธโยธาทหารบก